ysselsteyn, maandag 20 Mei 2019

Dorpsraad/Dorpsforum
Notulen actueel
Notulen archief
Dagelijks Bestuur
Presidium Dorpsforum
Werkgroep en Commissie
Samenstelling Dorps Forum
vergaderschema
Statuten en Werkwijze
Facebook
Twitter
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Ysselsteyn
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Facebook
Wat is er te doen?
Dorpsraad/Dorpsforum
Twitter


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad/Dorpsforum > Statuten en Werkwijze << Terug naar vorige pagina


Toelichting op dorpsraad en dorpsforum Ysselsteyn 

 

Doel dorpsraad 

Zo rond 1970 ontstonden de dorpsraden in de gemeente Venray. Er is door de jaren heen veel veranderd in de manier waarop de dorpsraad werkt, maar de inzet is gelijk gebleven. De Dorpsraad heeft het doel om het algemeen belang te behartigen en zich in te zetten voor de leefbaarheid in Ysselsteyn. Het is bovendien het overlegorgaan voor het contact tussen de bewoners van Ysselsteyn en de gemeente Venray. In dat contact heeft de dorpsraad geen beslissende, maar een adviserende stem. 

Dorpsraad en dorpsforum; hoe werkt dit eigenlijk?

De laatste grote wijziging in de opzet en werkwijze van de dorpsraad dateert van februari 2015.

Via deze link kunt u de statuten downloaden

In de oude situatie was sprake van een kleine dorpsraad met ongeveer 5 leden, plus enkele werkgroepen. Dit veranderde toen in een dorpsforum met circa 50 leden, de dorpsraad die haar rol meer als dagelijks bestuur ging invullen, plus werkgroepen. Als dorpsraad vinden we het erg belangrijk dat iedereen inzicht heeft in hoe we werken, en wie welke rol daarin vervult. En ook wat het verschil is tussen de dorpsraad en het dorpsforum. Daarom lichten we dit graag toe. 

Wie is wie 

De dorpsraad bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Voor de duidelijkheid beginnen we met een beschrijving van de verschillende onderdelen. De termen die we gebruiken komen voort uit de statuten van de dorpsraad. 

Stichting Dorpsraad Ysselsteyn: dit is de rechtspersoon waaronder de dorpsraad haar taken uitvoert. Een rechtspersoon betekent dat de dorpsraad formeel bestaat en ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Dat is noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de toekenning van de leefbaarheidgelden door de gemeente, etc. Feitelijk bestaat de Stichting Dorpsraad uit de leden van het dorpsforum. 

Dorpsraad (tevens het dagelijks bestuur): De Dorpsraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. De Dorpsraad voert het beleid uit dat door het Dorpsforum is uitgezet en heeft vertegenwoordigende taken naar buiten maar ook binnen het dorp. 

Dorpsforum: het dorpsforum vormt het algemeen bestuur (AB) van de stichting. Of met andere woorden: alle leden van het forum vormen samen de dorpsraad. Het dorpsforum bestaat uit minimaal 20 en maximaal 60 leden. De leden van het dagelijks bestuur zijn ook lid van het dorpsforum. 

Presidium: de forumbijeenkomsten worden voorgezeten door het ‘presidium’. Het presidium bestaat uit 2 of 3 leden. Een van hen is de gekozen voorzitter, de andere(n) de vicevoorzitter(s). Het presidium bereidt samen de forumbijeenkomsten voor, geeft leiding aan de bijeenkomsten en zorgt voor een goed verloop van deze bijeenkomsten. Het presidium is lid van het dorpsforum en heeft geen andere uitvoerende of beleidsmatige taken. 

Ad hoc leden: tijdens de openbare bijeenkomsten van het dorpsforum zijn ook mensen die geen lid zijn van het dorpsforum van harte welkom. Voor hen is een publieke tribune ingericht. Als het maximum aantal leden (60) van het dorpsforum nog niet bereikt is kan bovendien een aantal niet-leden toetreden als ad hoc-lid. De procedure hiervoor wordt beschreven in de statuten. Een ad hoc-lid mag zolang die bijeenkomst duurt aan de bijeenkomst meedoen als lid. 

Wie doet wat 

 

In de statuten is bepaald dat het dorpsforum de stichting bestuurt. In de praktijk heeft het forum vooral de rol van ‘stem’ of ‘parlement’ van het dorp. In het forum bespreken we met elkaar wat onze standpunten zijn ten aanzien van onderwerpen rondom de leefbaarheid van Ysselsteyn en het algemeen belang van de inwoners van Ysselsteyn. Er is ruimte voor een waardige discussie en voor verschil van mening. Soms is het nodig dat deze dialoog eindigt met een besluit, in dat geval kan besloten worden om tot stemming over te gaan. Dan mogen ook ad hoc-leden stemmen. De operationele verantwoordelijkheid ligt bij de dorpsraad. Zij hebben de bevoegdheid om zelfstandig over een aantal zaken te beslissen. De dorpsraad verantwoordt zich aan het dorpsforum en het dorp Ysselsteyn over het door hen gevoerde beleid. Wanneer belangrijke keuzes moeten worden gemaakt raadpleegt de dorpsraad het dorpsforum. Bijvoorbeeld keuzes die bepalend zijn voor de beleidsrichting, of wanneer een vraagstuk om een breed draagvlak in het dorp vraagt. 

Iedereen kan meedoen! 

Veel van de uitvoerende taken worden belegd bij werkgroepen. Zij houden zich bezig met projecten (zoals 100 jaar Ysselsteyn) of doorlopende thema’s (zoals beheer van de openbare ruimte). De werkgroepen hebben een duidelijke doelstelling en opdracht. Natuurlijk kunnen ook de werkgroepen het dorpsforum gebruiken om de mening van het dorp te peilen, hun werkwijze te laten toetsen, of informatie met dorpsgenoten te delen. Iedereen die in Ysselsteyn woont kan deel uitmaken van een werkgroep of commissie. Het is geen voorwaarde om lid te zijn van het dorpsforum. Zo kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen op basis van persoonlijke affiniteit en/of expertise, door zitting te nemen in een commissie. Een nieuwe werkgroep komt tot stand op initiatief van bewoners zelf, of vanuit het dorpsforum of vanuit de dorpsraad. Daar waar dat wenselijk is vervult het presidium en/of de Dorpsraad een rol in het opzetten van nieuwe werkgroepen/commissies. Om de bijeenkomsten van het forum in goede banen te kunnen leiden is onafhankelijkheid van belang. Daarom wordt terughoudend omgesprongen met een rol van de leden van het Presidium en de Dorpsraad in werkgroepen/commissies. 

Meer weten? 

Voor een volledig overzicht van de regels en werkwijze is het goed om de statuten door te lezen. Deze zijn terug te vinden op de website www.ysselsteyn.com. Daarnaast staat op deze site meer informatie over de werkgroepen, hun opdracht en samenstelling, de samenstelling van de dorpsraad, het dorpsforum en het presidium, de evenementenkalender, etc. De dorpsraad en het dorpsforum zijn ook te volgen op social media. Op www.facebook.com/ysselsteyn en www.twitter.com/forumysselsteyn


Een voorbeeld 

De gemeente Venray stelt € 5.000 per kerkdorp per jaar beschikbaar voor één initiatief waarmee de inwoners van het dorp elkaar beter leren kennen. De gemeente geeft aan de dorpen zelf de ruimte om dit in te vullen. Daarom schrijft de gemeente alle dorpsraden een brief met het verzoek: ‘Lever bij ons een goed plan in waarmee jullie dorpsbewoners elkaar beter willen laten kennen.’ 

De dorpsraad ontvangt deze brief, bespreekt deze in een dorpsraadvergadering en vindt dat dit iets is waar iedereen over mee moet kunnen denken. Daarom nemen ze contact op met het presidium van het dorpsforum met de vraag om dit onderwerp tijdens de volgende forumbijeenkomst te bespreken. 

Het presidium ziet dit wel zitten. Zij nemen het onderwerp op in de agenda. Deze agenda wordt geplaatst in het YNB en op de Facebook-pagina, zodat iedereen die interesse heeft naar de bijeenkomst van het dorpsforum kan komen. 

Tijdens de bijeenkomst van het dorpsforum blijkt dat er heel veel goede ideeën zijn. Het forum is van mening dat het slim is om een werkgroep te vormen die een idee uitwerkt en organiseert. Met unanieme stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Ter plekke worden twee kartrekkers benoemd. 

De kartrekkers nodigen via het YNB en Facebook alle dorpsbewoners om in de werkgroep mee te doen, als zij dat willen. Hier komen 4 aanmeldingen op binnen en het idee wordt uitgewerkt. Er komt een dorpsontbijt op het Lovinckplein waar iedereen uit Ysselsteyn kosteloos aan mee kan doen. Via YNB en Facebook worden alle inwoners uitgenodigd. 

Na het gezellige ontbijt wordt in de volgende forumbijeenkomst een evaluatie geagendeerd. De aanwezigen zijn enthousiast en hebben tips voor een volgende keer. Hiermee gaat de werkgroep aan de slag.

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing