leunen, zaterdag 26 Mei 2018

Dorpsraad
Welkom
Leden
Notulen actueel
Notulen archief
Projecten
Jaarverslag
Leefbaarheidsbudget
Uitleen materialen
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Leunen
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Welkom in Leunen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > DOP << Terug naar vorige pagina
DOP Leunen

 

 

Van Dorpsvisie tot Dorpsplan met concrete projecten

 

Tweede versie januari 2007

 

Inhoudsopgave

 

1. Inleiding 1
2. Aanleiding en doelstelling DOP Leunen 1
3. Werkwijze DOP Leunen 2
4. Vervolgstappen 3
5. Thematische benadering 3
5a. Thema: Wonen in Leunen 3
5b. Thema: ruimtelijke inrichting van de oude kern, de bebouwde kom, de kernrandzone en het buitengebied 4
-De oude kern 4
-De bebouwde kom (excl. oude kern) 6
-Kernrandzone 6
-Buitengebied 7
5c. Thema: voorzieningenniveau en leefbaarheid 8
6. Eerste selectie projecten 11
a. Centrumplan . woon(zorg)complex
c. wandelpadenplan
d. dorpsconcierge 12
Bijlage 1 Programma van eisen centrumplan 13
Bijlage 2 Toelichting schets centrumplan 14
Bijlage 3 Eerste ontwerpschets Centrumplan 15
Bijlage 4 Voorkeursvariant stedebouwkundig ontwerp centrumplan 16
Bijlage 5 Uitslag enquete woningbehoefte

 

1. Inleiding

Voor de Dorpsraad is het DOP Leunen een toekomstvisie van bewoners waarin vooruitgekeken wordt op de komende 10 á 15 jaren en waarin de thans levende wensen en ideeën op een rijtje worden gezet en zoveel mogelijk worden vertaald in concrete plannen. In het DOP Leunen wordt duidelijk beschreven wat er momenteel in het dorp leeft onder bewoners.


2. Aanleiding en doelstelling DOP Leunen

In het kader van de reconstructie heeft de gemeente Venray zich kandidaat gesteld voor het maken van Dorpsomgevingsprogramma's ten behoeve van de kerkdorpen. De provincie heeft hiermee ingestemd en hiervoor geld beschikbaar gesteld.
De Dorpsraad vindt het belangrijk om samen met de inwoners na te gaan denken over de toekomst van het dorp en daarbij antwoorden te zoeken op vragen zoals:

" Welke wensen hebben we m.b.t. woningbouw?
" Welke wensen hebben we met betrekking tot de ruimtelijke inrichting van de oude kern, de bebouwde kom, de kernrandzone en het buitengebied
" Welke voorzieningen, voor jong en oud, vinden wij belangrijk in ons dorp?
" Welke recreatiemogelijkheden vinden we belangrijk?
" Wat vinden we van de verkeersveilidheid?
" Welke kansen en bedreigingen biedt het buitengebied van Leunen, een gebied waar tal van veranderingen plaats gaan vinden?

De Dorpsraad vindt het belangrijk dat de uitkomsten van het DOP Leunen ook tot uitdrukking komen in de toekomstvisie van de gemeente Venray en omgekeerd. Voor de realisatie van de plannen uit het DOP is namelijk de medewerking van de gemeente onontbeerlijk.

Een andere ontwikkeling waarop de Dorpsraad wil aanhaken met haar dorpsplan is de Reconstructie. De afgelopen jaren zijn onder regie van de Provincie Limburg door gemeenten, waterschappen, natuur- en landbouworganisaties plannen gemaakt voor het landschap, de natuur, de bodem- en de waterkwaliteit. Aanleiding hiervoor was de opeenstapeling van problemen in de intensieve landbouw zoals veeziekten en mestoverschotten. De voorgestelde aanpak van deze problemen wordt aangeduid met "Reconstructie van het platteland".
In deze Reconstructie gaat het niet alleen om de vraag waar welke bedrijfsactiviteiten kunnen plaatsvinden of waar natuur ontwikkeld moet worden. Ook de leefbaarheid van de bewoners op datzelfde platteland dient aandacht te krijgen in de reconstructieplannen.
We willen benadrukken dat de doelen uit het DOP centraal staan en niet de regelgeving. De dorpsraad voert een pro-actief beleid voor de verbetering van de leefbaarheid en het aanzicht van het dorp Leunen.

 

3. Werkwijze DOP Leunen

Voor de samenstelling van het DOP-Leunen is op de eerste plaats nagegaan welke gegevens er zoal beschikbaar zijn over Leunen. Daarbij ging het onder andere om de lokale sociale structuurschets Gemeente Venray (2001), gebiedgericht beleid en de enquête woningbehoefte Leunen van juli 2003. Deze gegevens zijn als basismateriaal gebruikt voor de inhoud van het DOP.
Voorts was de dorpsraad reeds doende met de voorbereiding van een aantal concrete projecten, te weten: de herinrichting van het centrum/Brinkplein, de ontwikkeling van een complex van zorgwoningen/starterswoningen en het maken van een wandelpadenplan. Ook dit materiaal is gebruikt voor de inhoud van het DOP.

Via diverse publicaties in het plaatselijk weekblad De Ruuper zijn de inwoners geïnformeerd en uitgenodigd om aan een plenaire bespreking over het DOP deel te nemen.

 

De bespreking is op 14 februari 2005 gevoerd aan de hand van de volgende thema's: woningbouw/centrumplan ruimtelijke inrichting, voorzieningen/leefbaarheid. Aan de bespreking hebben ongeveer 80 inwoners deelgenomen.

De eerste actualisatie van het DOP heeft plaatsgevonden tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 18 december 2006.

De resultaten zijn verwerkt in het voorliggende DOP.


4. Vervolgstappen

Het eindverslag DOP Leunen is aangeboden aan het gemeentebestuur van Venray en de fracties van de diverse politieke partijen van de gemeente Venray.

Het gemeentebestuur is gevraagd om het DOP Leunen in te passen in de strategische visie van de gemeente Venray. De fracties van de politieke partijen zijn gevraagd om het DOP op te nemen in hun programma's.
Het vorenstaande betekent niet dat alle plannen die opgenomen zijn in het DOP Leunen nog in uitvoering moeten worden genomen. Diverse onderdelen hebben betrekking op bestaand beleid van de gemeente en kunnen, inden mogelijk, meteen inspelen op bestaand regionaal en provinciaal beleid. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan het reconstructieplan, het regionale beleid Wonen-Welzijn-Zorg en stimuleringsregelingen zoals het provinciaal Leefbaarheidsfonds, Leader+ en Ceres.


5. Thematische benadering

Voor de realisatie van het DOP heeft de dorpsraad gekozen voor een opsplitsing in thema's. Er is gekozen voor de volgende thema's:
" Wonen in Leunen;
" Ruimtelijke inrichting;
" Voorzieningenniveau en leefbaarheid.

Over deze thema's zijn in opeenvolgende publicaties van De Ruuper stellingen en vragen gepubliceerd. Vervolgens zijn de inwoners van Leunen uitgenodigd om hierover met de dorpsraad van gedachten te wisselen. Dit heeft, zoals gemeld, plaatsgevonden op 14 februari 2005.
Voorafgaand aan de uitwerking binnen de genoemde thema's, geven we een korte algemene karakterschets.

Algemene karakterschets

Qua leefbaarheid doet Leunen veel samen met Veulen en Heide. De harmonie, de voetbalclub, de korfbalclub, ruitervereniging St. Isidorus, het parochie-cluster en de tennisvereniging zijn gezamenlijke verenigingen.
Leunen wil een dorp blijven en geen wijk van Venray worden. Dit moet terug komen in woningbouwprogramma's en visuele scheiding tussen Leunen en Venray.


5a. Thema: Wonen in Leunen

Leunen wil voornamelijk bouwen voor eigen inwoners. Het dorp mag in beginsel niet verder groeien dan 2300 tot 2500 inwoners. Er ligt een duidelijke relatie tussen inwonertal en voorzieningenniveau. Indien voor een adequaat voorzieningenniveau een x-inwonertal noodzakelijk is, dan is dit x-inwonertal het plafond.
Er worden bij voorkeur geen nieuwe uitbreidingslocaties ontwikkeld. Voornamelijk door inbreiding moet aan de woningbehoefte kunnen worden voldaan. Eventueel kan het nimmer voltooide uitbreidingsplan aan de Vullingsstraat worden afgemaakt. Inbreiding dient bij voorkeur te gebeuren op de volgende plekken (in willekeurige volgorde): gebied De Steeg, voormalig champignonkwekerij Janssen, terrein 'Hendrix bouwmaterialen', locatie Rabobank. Inbreiding mag niet ten koste gaan van de openbare ruimte en het groen.

Het belang van het verdwijnen van de horecabestemming op locatie De Steeg weegt zwaarder dan het vasthouden aan het uitgangspunt van inbreiding. Dat betekent dat voor de haalbaarheid van woningbouw op deze locatie een uitzondering kan worden gemaakt. Uitbreiding is mogelijk tot aan de Enge Steeg. Voor inbreiding moet een traditionele bouwstijl gelden. Voor de woningbouwprogramma's geldt dat dezen moeten bestaan uit een gezonde mix van koop en huur en in verschillende prijsklassen. Met name wordt aandacht gevraagd voor de bouw van zgn. starterswoningen.
Op korte termijn is er behoefte aan een appartementencomplex (2 tot 3 bouwlagen) van 30 appartementen, geschikt voor bewoning door ouderen en starters. Het complex moet een gezonde mix zijn van huur en koop appartementen. De koop appartementen moeten in diverse prijsklassen worden uitgevoerd, zodat er afhankelijk van het bestedingspatroon keuzes gemaakt kunnen worden. Het complex moet zo dicht mogelijk in het oude centrum (binnenring) worden gesitueerd. Ouderen moeten gemakkelijk de voorzieningen kunnen bereiken en gemakkelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen.
Omdat voornamelijk voor eigen inwoners gebouwd moet worden, dienen woningbouwprogramma's gefaseerd te worden voltooid.
Een actief verkoopbeleid van huurwoningen moet worden gestimuleerd. Tevens moet er betaalbare sociale woningbouw worden gerealiseerd, zodat jongeren die dat willen in Leunen kunnen blijven wonen.
De regie over de woningbouwprogramma's moet nadrukkelijker bij de gemeente komen te liggen. De gemeente moet het bouwen in eigen beheer zoveel mogelijk bevorderen. De gemeente moet de grenzen opzoeken van het zelf ontwikkelen van woningbouwprogramma's en daarmee de afhankelijkheid van projectontwikkelaars verkleinen.

Het aanwijzen van bouwlocaties ingevolge de zgn. 'ruimte voor ruimte regeling' dient in overleg met de dorpsraad te gebeuren. Dat er in het kader van deze regeling lintbebouwing aan de dorpsranden ontstaat is niet bezwaarlijk, doch deze lintbebouwing mag niet verder reiken dan 300 meter buiten de komgrens.

In het buitengebied moet "gecontroleerde" verbouw van (half) leegkomende gebouwen mogelijk worden, zodat hier geen verpaupering ontstaat door het niet benutten en onderhouden van leegstaande bebouwing (met behoud landelijk karakter). Er bestaan al mogelijkheden om dit te doen binnen een "zorgovereenkomst" tussen ouders en kinderen maar, binnen bepaalde grenzen, zouden deze mogelijkheden uitgebreid kunnen worden.
Met het stimuleren van "woonbestemmingen" in het buitengebied moet rekening gehouden worden met de belangen van, m.n. agrarische bedrijven in dat buitengebied. Evenwicht is noodzakelijk.


5b. Thema: ruimtelijke inrichting van de oude kern, de bebouwde kom, de kernrandzone en het buitengebied

- De oude kern
Het centrum van Leunen is kaal en saai. Het centrum nodigt niet uit tot ontmoeting. Er zijn nauwelijks spelmogelijkheden in de open lucht, zoals met name jeux de boulles. Het centrum moet warmer en gezelliger worden.
Het is dan ook belangrijk dat het centrum van Leunen een facelift ondergaat. Het gaat hierbij met name om het Brinkplein en de directe omgeving daaromheen. Een werkgroep is hiermee doende en heeft een programma van eisen samengesteld dat als bijlage bij dit DOP is gevoegd. Een landschapsarchitecte heeft een eerste schets voor het nieuwe centrum gemaakt.

De schets is eveneens in de bijlagen opgenomen. Deze schets is overigens als gevolg van het onderstaande achterhaald.
Recente ontwikkelingen maken een totaalplan voor het centrum mogelijk. De rabobank is vertrokken en het gebouw is gekocht door Wonen Venray. In overleg met Wonen Venray, de gemeente en de besturen van gemeenschapshuis De Brink en beheersstichting De Schakel wordt toegewerkt naar een totaalplan. De voorkeur gaat uit naar sloop van de gebouwen van De Brink, De Schakel en de voormalige Rabobank. De kapelaanswoning heeft historische waarde, geeft het centrum een fraai aanzicht en dient voor de gemeenschap te worden behouden Op de vrijkomende grond zou een multifunctioneel gebouw gerealiseerd kunnen worden met appartementen voor zorgbehoevende ouderen en starters. Het plein zou verschoven kunnen worden naar de huidige locatie van gemeenschapshuis De Brink. Hierdoor wordt het plein toegankelijker en opener vanuit de Albionstraat.
Voor herinrichting komt tevens de ruimte voor het schoolgebouw van basisschool De Meent en de ruimte aan de zijkant van cafe Martens (Appoloniastraat) in aanmerking. De herinrichting van deze gebieden dienen bij voorkeur in het totaalplan te worden meegenomen.

Voor het nieuwe gedeelte van de kerk zou multifunctioneel gebruik moeten worden gestimuleerd. De kerk zou dan van binnenuit in de 'oude' staat moeten worden teruggebracht. Idealiter zou de Kerk in zijn geheel teruggebracht moeten worden in de oude staat. De vrijkomende plek als gevolg van de afbraak van de 'aanbouw', zou deels ingericht kunnen worden als een groene oase en deels als parkeerplaats ten behoeve van de kerk.

Het buitenterrein van Hendrix bouwmaterialen zou in zijn huidige staat moeten verdwijnen. Het zou een geschikte locatie voor een woonerf zijn. Het hoofdgebouw heeft historische waarde en zou bewaard moeten blijven.

Cafe Martens, inclusief de ruimte daaromheen, zou bewaard moeten blijven.

Aan kamerverhuur aan de Albionstraat dienen strengere eisen te worden gesteld. Dit zowel op het gebied van beheer, bewoning als op het aanzicht van buitenaf.


Binnen Leunen is geen plek voor een grootschalig discocentrum. Het vertrek van discotheek De Steeg wordt toegejuicht. Dat de horecabestemming voor deze locatie niet is opgeheven, ervaart de dorpsraad als een gemiste kans. De gemeente dient alles is het werk te stellen om deze bestemming alsnog weg te nemen van deze locatie. Gebeurt dit niet dan blijft grootschalige horeca op deze plek mogelijk, hetgeen vanuit diverse overwegingen niet mag gebeuren (overlast, verkeersveiligheid, parkeerdruk)

Voor het behoud van oude en karakteristieke gebouwen zou een Leunense monumentenlijst moeten worden aangelegd.
Voor het behoud van monumentale en waardevolle bomen zou er een inventarisatie moeten komen van alle waardevolle bomen in Leunen. Het kappen van deze bomen zou door de gemeente moeten worden verboden.
Voor het industrieel erfgoed 'de oude melkfabriek' zouden stimulansen moeten komen die een facelift van dit gebouw, inclusief de aanpalende ruimte, bevorderen.

- De bebouwde kom (excl. oude kern)

Het valt op dat met name de entree's naar de bebouwde kom slordig en niet fraai zijn. Het valt tevens op dat deze entree's min of meer kleine bedrijventerreintje's zijn.
Aan de noordzijde gaat het om de hoek Zuivelweg, Leunseweg en Molenhof.
Aan de Zuidzijde gaat het om de hoek Veulenseweg, Horsterweg. Het wordt toegeluicht dat op de loactie van de voormalige slachterij Verkoeien nieuwbouw ontstaat. Het is een voorbeeld van het bevorderen van verfraaiing door bedrijfswoningen toe te staan.
De entree's naar Leunen moeten worden verfraaid en de bedrijven dienen te worden opgepoetst. De wildgroei aan opslag op open terreinen moet aan banden worden gelegd.
Om verfraaiing te stimuleren zouden bedrijfswoningen moeten worden toegestaan. Dit past ook beter bij een bedrijventerrein op een dorp.

 

Ter stimulans van het dorpse aanzicht moeten de groene/landelijke 'oases' binnen het dorp zoveel mogelijk worden gekoesterd. Hierbij moet in het bijzonder worden gedacht aan de open plekken aan weerszijden van de Albionstraat.

Er zou een milieuhoek aan de rand van het dorp moeten worden ingericht, bij voorkeur in de directe omgeving van een bedrijventerrein. Hier zou oud papier, glas, kleding, blik en tuinafval aangeleverd kunnen worden.


- Kernrandzone

Onder kernrandzone wordt het gebied verstaan tussen de grens van de bebouwde en 450 meter daaromheen.

Bestaande bedrijven binnen de kernrandzone zorgen voor een afwisselend beeld. Deze bedrijven mogen in hun bestaansrecht niet worden beperkt.
Het open karakter van de kernrandzone moet minimaal op het huidige niveau te blijven.
De sloten binnen de kernrandzone dienen een natuurlijke uitstraling te krijgen. Dit betekent o.a. meanderen.
De beken en sloten van het WPM zouden voor de verschillende natuurwandelingen beschikbaar gemaakt moeten worden voor het wandelen door de natuur en langs weilanden.
Erfbeplanting en bermbeplanting moet worden gestimuleerd, alsmede de aanleg van onverharde achterommetje's.

Over het gebied van discotheek 'De Steeg' ligt een milieucirkel. Om alternatieve mogelijkheden voor de invulling van dit gebied mogelijk te maken, zouden de bedrijven die de milieucirkel veroorzaken verplaatst moeten worden. Vanuit de reconstructie zullen er financiële middelen moeten komen voor het wegnemen van de betreffende milieucirkel.


- Buitengebied

In het reconstructieplan is een groot deel van het buitengebied bestemd als verwevingsgebied.
Binnen het verwevingsgebied moet voldoende ruimte zijn voor de agrariër om zijn bedrijf te kunnen ontwikkelen maar ook voor het kunnen realiseren van toegevoegde waarde en daarmee zijn levensvatbaarheid te kunnen waarborgen.
Tevens zullen daardoor bedrijvigheid en arbeidsplaatsen ontstaan op het platteland.
Voor de vrijkomende stallen moeten er mogelijkheden komen om kleinschalige andere activiteiten te ontplooien. Nieuwe intensieve landbouwbedrijven zijn aangewezen op de "Landbouw ontwikkelings" gebieden die liggen langs de Horsterweg en Scheiweg/ Teeuwenhofweg.

Recreatie in het buitengebied wordt steeds belangrijker. Er moet een actief beleid worden gevoerd om het buitengebied aantrekkelijker en veiliger te maken voor wandelaars en fietsers. Erfbeplanting en bermbeplanting moeten worden gestimuleerd. Recreatieve (ongeasfalteerde) fietspaden moeten worden aangelegd.

- Beeldende kunst

De naam van kunstenaar Gussen Wie is onlosmakelijk verbonden met het dorp Leunen. Toch staat in Leunen slechts 1 kunstwerk van deze kunstenaar, genaamd 'het spelement' , opgesteld. We willen meer beeldende kunst van Gussen Wie naar Leunen halen. Een kunstwerk van Gussen Wie staat geparkeerd op een bedrijventerrein aan de Molenhofweg te Leunen. Dit kunstwerk dient in zijn oude staat te worden teruggebracht en op een geschikte locatie te Leunen te worden geplaatst.


Er zal in samenwerking met de gemeente en de gemeentelijke kunstcommissie nader onderzoek moeten worden gedaan naar mogelijke verplaatsing van andere kunstwerken van deze kunstenaar naar Leunen.

 

5c. Thema: voorzieningenniveau en leefbaarheid

Het gemeenschapshuis De Brink moet een ontmoetings- en inloopfunctie hebben. Het moet een multifunctioneel centrum worden. Dit betekent o.a. een permanente openstelling. Inwoners moeten er een praatje kunnen maken, een krant kunnen lezen, de maaltijd kunnen nuttigen (tafeltje dekje), spellen kunnen doen (darten, biljarten etc.). Om de gezondheid van de ouderen te bevorderen zou hier aan fitnes gedaan moeten kunnen worden.
De Brink dient op deze functie te worden aangepast. De ontmoetings en inloopruimte dienen het karakter van een grand cafe te hebben, met uitzicht op het Brinkplein. Een terras completeert het geheel.

De Schakel fungeert voor een deel als een gemeenschapshuis. Een samengaan van De Schakel met De Brink zou daarom wenselijk zijn. Met de beschikbare ruimte kan dan immers creatiever worden omgegaan. Ook ten aanzien van het beheer biedt dit vele voordelen. In de meest ideale situatie zouden de gebouwen met elkaar verbonden moeten worden.

Het dorpscafe Martens moet blijven. Een terras zou de ontmoetingsfunctie kunnen stimuleren. Dit terras zou aan de openbare weg (Appoloniastraat) gesitueerd moeten worden.

Er moet rekening worden gehouden met het gegeven dat sporten voor de kinderen van de basisschool niet meer mogelijk is in het nieuw te ontwikkelen multifunctioneel centrum. Dat betekent dat de gemeente in samenspraak met de basisschool op zoek moet naar alternatieven.

Om een minimale basis voorziening te hebben zal stimulering en ondersteuning van buurtwinkel, servicepunt moeten gebeuren. Momenteel liggen de winkelvoorzieningen verspreid over het dorp wat lastig is voor ouderen en hulpbehoevenden. Tankstation Texaco vervult min of meer de functie van buurtsuper. Nadeel van deze locatie is dat het gros van de inwoners, de Albionstraat hiervoor dient over te steken. Er zal hiervoor een veilige oversteek moeten worden gerealiseerd. Idealiter zouden de winkelvoorzieningen in de directe omgeving van het Brinkplein moeten worden gesitueerd. Overigens hebben nieuwe winkelvoorzieningen niet de hoogste prioriteit, gelet op de ligging van Leunen ten opzichte van Venray. Voorzieningen die voor de gemeenschap geen toegevoegde waarde hebben dienen bij voorkeur buiten het centrum van Leunen te worden gesitueerd. Het moet bijvoorbeeld mogelijk blijven of worden dat op een plek in het centrum geld uit de muur kan worden gehaald (inclusief afstortmogelijkheid), kleine postzaken kunnen worden gedaan, boeken kunnen worden afgehaald (die digitaal besteld zijn bij de bibliotheek). Ook deze functies zouden bij voorkeur ondergebracht kunnen worden in het multifunctioneel centrum.

Verkoop bij de boer moet mogelijk blijven.

De jeugd van 12 tot 16 moet ergens terecht kunnen. Ook hiervoor zouden De Brink en/of De Schakel een voorziening kunnen bieden. Op dit moment is in De Schakel reeds een gezellig honk voor de jeugd van De Scouting. Dit honk zou bijvoorbeeld opengesteld kunnen worden voor de gehele jeugd van ons dorp. Het honk dient hier dan wel op aangepast te worden. Onderzocht moet worden of in het multifunctioneel centrum voor deze doelgroep een ruimte kan worden ingericht. Een alternatief zou het 'nieuwe'onderkomen van de scouting kunnen zijn.

Het moet verenigingen gemakkelijker worden gemaakt om de bestuursfunctie te vervullen. Er zou een soort van servicepunt moeten komen. Dit servicepunt verzorgt de verzekering van vrijwilligers, zorgt voor publicaties, maakt conceptbrieven, verzorgt copieer en drukwerk, beheert indien wenselijk de financieën en assisteert bij het opmaken van jaarrekeningen en jaarverslagen.

Voor de bevordering van de leefbaarheid zou Leunen graag de beschikking krijgen over een zgn. dorpsconciërge. Deze conciërge is fulltime in dienst van het dorp. Het zou iemand kunnen zijn die vanwege omstandigheden geen reguliere baan kan verwerven, maar die op een ander tempo en met een ander verwachtingspatroon toch maatschappelijk zinvolle activiteiten kan verrichten. Deze persoon zou in de vorm van een gesubsidieerde baan (loonkosten worden betaald door de gemeente) gedetacheerd kunnen worden bij de dorpsraad. De conciërge zou een toezichthoudende taak kunnen hebben, kleine klusjes kunnen opknappen en beheersmatige taken kunnen hebben o.a. bij de inloop en ontmoetingsfunctie van De Brink/De Schakel.

5d. Thema: (verkeers)veiligheid

Ten aanzien van dit thema vraagt de dorpsraad aandacht voor een aantal zaken.
Zoals reeds eerder is vermeld, vormt de oversteek van de Albionstraat door ouderen en hulpbehoevenden, maar ook door kinderen een probleem. De parkeerstroken langs deze weg veroorzaken onoverzichtelijke situaties. Het is van groot belang dat de inrichting van de Albionstraat opnieuw wordt bezien. Deze inrichting heeft een directe relatie met het project centrumplan. Overigens is een enquete onder inwoners en ouders van kinderen van de basisschool en de peuterspeelzaal over dit thema in voorbereiding.
Ook de verkeerssituatie voor de speelplaats van de basisschool en de verkeerssituatie van het Brinkplein is onoverzichtelijk en leidt tot gevaarlijke situaties. Deze zaken moeten bij de verdere uitwerking van het centrumplan worden meegenomen.

6. Gerealiseerde projecten

wandelpadenplan
Onder leiding van de dorpsraad heeft de Werkgroep Wandelpaden Leunen (WWL) een wandelroute de Leunse Paes gerealiseerd. Er is aansluiting gezocht met het natuurontwikkelingsgebied in het kader van het project 'de Oostrumse beek'. Het project vloeit rechtstreeks voort uit het reconstructieplan en is met reconstructiegelden gefinancierd.
In april 2007 zal de natuurwandelroute de Leunse Paes officieel in gebruik worden genomen.


7. Lopende projecten

- Centrumplan

Reeds sedert geruime tijd is er een speciale werkgroep bezig met de ontwikkeling van een centrumplan. Een plaatselijke landschapsarchitecte is hiervoor aangezocht en heeft inmiddels veel onderzoekswerk verricht. In goed overleg met de belangrijkste partners (bestuur De Brink, De Schakel, de Kerk, cafe Martens, dhr. Godfried Hendrix, dhr. En mw. Van Dijk) is er een programma van eisen samengesteld en is het centrum nader bepaald. Op basis van het programma van eisen heeft de landschapsarchitecte een uitgewerkte schets gemaakt. Deze schets is wederom met partijen besproken. Partijen kunnen zich in grote lijnen vinden in het ontwerp. De schets is via een publicatie in de Ruuper aan de inwoners van Leunen gepresenteerd. Tevens is de schets gepresenteerd tijdens de bespreking in het kader van het DOP op 14 februari 2005.
Het is duidelijk dat er aandacht wordt gevraagd voor de parkeervoorziening, de verkeersveiligheid en het kunnen plaatsvinden van grote evenementen, zoals de kermis en het zomerfeest.
Daarnaast is vanuit de dorpsraad sinds geruime tijd een werkgroep actief voor de realisatie van een complex van woningen voor ouderen en starters. Directe aanleiding is de uitslag van de enquete over de woningbehoefte die de dorpsraad in 2002 heeft gehouden. De uitslag van de enquete is als bijlage bijgevoegd.
De werkgroep heeft intensief contact met de Woningbouwvereniging en met de Zorggroep Noord Limburg. Vanuit de Woningbouwvereniging is reeds een locatieonderzoek verricht. Thans is een medewerker van de Woningbouwvereniging vrijgeroosterd om de realisatie verder te onderzoeken. De combinatiemogelijkheid met de gemeenschapsvoorzieningen (De Brink) wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. De locatie dient bij voorkeur aan het Brinkplein te grenzen en in elk geval in de 'binnenring' van Leunen (tussen Gussenstraat, St. Catharinastraat en Albionstraat) te worden gevonden.

Omdat het centrumplan niet los kan worden gezien van het wooncomplex voor ouderen en starters, is vanuit de dorpsraad een nieuwe werkgroep in het leven geroepen die met beide onderdelen aan de slag gaat. Als gevolg van de ontwikkelingen is de schets over het centrumplan die als bijlage is bijgevoegd gedateerd. Door de gemeente is een stedebouwkundige visie/nota van uitgangspunten voor het centrum ontwikkeld. Op basis hiervan zijn door de gemeente een aantal schetsen gemaakt. De dorpsraad kan zich in grote lijnen vinden in de stedebouwkundige visie/nota van uitgangspunten. De voorkeursvariant is opgenomen in bijlage 4. Zie voor deze ontwikkelingen overigens ook paragraaf 5b oude kern.

Het centrumplan is een zeer ambitieus plan, waarmee forse investeringen gemoeid zijn. Het centrumplan is op dit moment het project met de hoogste prioriteit. Medewerking van de gemeente is onontbeerlijk, zowel in fysieke-, als in financiële zin.

Het centrumplan is een meerjarig project. Hoe het uiteindelijke plan er uit komt te zien is nog ongewis. Niet alle zaken die in het kader van het centrumplan moeten worden opgepakt zijn afhankelijk van de planontwikkeling. Dat betekent dat een aantal zaken toch reeds in aanvang genomen kunnen worden. We denken hierbij met name aan de aanpassing van de Albionstraat en aan de verkeerssituatie bij basisschool De Meent.

Het is voor de dorpsraad onmogelijk om hiervoor concrete plannen uit te werken en deze te voorzien van een begroting. De dorpsraad wil samen met de gemeente onderzoeken welke zaken van het centrumplan reeds met ingang van 2007 kunnen worden opgepakt en wil samen met de gemeente hiervoor de plannen maken, inclusief kostenraming. Het is belangrijk dat de gemeente hiervoor op voorhand budgetten reserveert.

De gemeente heeft het project in oktober 2006 geaccepteerd en heeft toegezegd voor dit project een gemeentelijk projectleider te benoemen. Gelet op de voortgang dient deze op korte termijn bekend te worden.


8. Nieuw te starten projecten

In de dorpsraadvergadering van 18 december is het voorliggend DOP geactualiseerd en is tevens een uitspraak gedaan over de nieuw te starten projecten. De volgende nieuwe projecten worden in uitvoering genomen.

a. dorpsconcierge

Het betreft een nieuw project. De praktijk is dat veel mensen in onze samenleving aan de kant staan, die graag iets voor de maatschappij willen betekenen. In Leunen ligt genoeg werk dat gedaan kan worden. Gedacht kan worden aan het ondersteunen van verenigingen, aan het medebeheer van gemeenschapsaccommodaties, het helpen van hulpbehoevende inwoners.
Vanuit het bestand van werkzoekenden van de gemeente zou een geschikte persoon geselecteerd kunnen worden voor het vervullen van deze functie. Voor de persoon zou een zgn. gesubsidieerde baan kunnen worden gerealiseerd. De baan zou gefinancierd kunnen worden met de uitkeringsgelden die de gemeente anders ook had moeten betalen.

De dorpsraad wil dit project graag verder uitwerken en vervolgens op experimentele basis hiermee starten.

Naar de mening van de dorpsraad kan dit project met zgn. gesloten beurs worden gerealiseerd.

b. facelift van de entree's van Leunen
Met name aan de noordkant van Leunen (Zuivelweg/Leunseweg/molenhofweg) komt men Leunen ongemerkt binnen en is de binnenkomst verre van fraai. De omgeving van de oude melkfabriek is hier in belangrijke mate debet aan. De binnenkomst van Leunen dient op de een of ander wijze beter gemarkeerd te worden en een fraaier beeld op te leveren. De markering dient aan de zuidzijde terug te komen.

De dorpsraad wil samen met de gemeente hiervoor plannen ontwikkelen en deze voorzien van een kostenraming.

c. plaatsen kunstwerk Gussen Wie

We willen meer beeldende kunst van Gussen Wie naar Leunen halen. Een kunstwerk van Gussen Wie staat geparkeerd op een bedrijventerrein aan de Molenhofweg te Leunen. Dit kunstwerk dient in zijn oude staat te worden teruggebracht en op een geschikte locatie te Leunen te worden geplaatst. Er zal in samenwerking met de gemeente en de gemeentelijke kunstcommissie nader onderzoek moeten worden gedaan naar mogelijke verplaatsing van andere kunstwerken van deze kunstenaar naar Leunen.

Naar de mening van de dorpsraad moet dit project met reguliere middelen van de gemeente kunnen worden bekostigd. Het project valt onder kunst en cultuur.

d. regelgeving

Regelgeving is niet zozeer een project, maar willen we op deze wijze toch afzonderlijk onder de aandacht brengen.
Met regelgeving kan immers indirect ook een hoop bereikt worden.
We vragen met name aandacht voor de volgende zaken.
- Aan kamerverhuur aan de Albionstraat dienen strengere eisen te worden gesteld. Dit zowel op het gebied van beheer, bewoning als op het aanzicht van buitenaf.
- Gecontroleerde huisvesting van buitenlandse werknemers in het buitengebied.
- stimulansen voor verfraaiing van het industrieel erfgoed 'de oude melkfabriek'.

Het betreft regelgeving waarvoor geen extra financiële middelen nodig zijn.

e. wandelpadenplan
Onder leiding van de dorpsraad is de Werkgroep Wandelpanden Leunen actief bezig met het uitbreiden van het wandelpadennetwerk Leunen. De volgende wandelroute staan op het programma: wandelroute Kruisen en kapellen, en ommetjes rond het dorp.

Voor het wandelpadenplan heeft de dorpsraad externe subsidie's ontvangen.

Tot slot

Het dorpsplan zal regelmatig in de dorpsraad worden besproken. Noodzakelijke bijstellingen worden doorgevoerd. Tevens zullen, afhankelijk van tijd en capaciteit, nieuwe projecten worden voorgedragen.

Bijlage 1 Programma van eisen centrumplan


Algemeen:
Een plein voor alle doelgroepen

Uitstraling:
Uitstraling van een plein
Eenduidige uitstraling
Monumentale/statige uitstraling
Groene uitstraling
Schaduwplekken

Elementen:
Plaats voor grote evenementen zoals zomerfeest/ schaatsbaan, eventueel kermis
Terras bij Brink
Prominente plek voor "De Ruuper"
Enkele spelelementen zoals basketbal/ jeu de boules/ tafeltennis

Hoogten:
Minimale hoogteverschillen

Verkeer:
Doorvoeren van eenrichtingsstructuur
Voldoende parkeerplaatsen: aantal….
Verkeersluw
Veilig

Functies:
Doorgangfunctie
Ontmoetingsfunctie
Wandelfunctie


Bijlage 2 Toelichting schets centrumplan


Entree
Tijdens het ontwerpproces stond het ontwikkelen van een duidelijke hoofdentree voor het centrum voorop. Het plein ligt nu achter de Brink verstopt. Een bezoeker van Leunen zal bij het passeren van de kerk onopgemerkt het hart van Leunen voorbij rijden.
Door een bomenlaan deze entree richting het Brinkplein en de kerk te laten begeleiden ontstaat er direct een opening naar het hart van Leunen, gezien vanuit de Albionstraat. Een dergelijke entree is ook ontwikkeld op de kruising Albionstraat - Appoloniastraat. Deze herhaling zorgt voor een eenheid aan de Albionstraat en een duidelijke afbakening van het vernieuwde centrum.
Brinkplein
Het Brinkplein krijgt een autovrij middengebied. Het middengebied zal omrand worden door leilindes. Daaromheen zijn een ontsluitingsweg (éénrichting) en enkele parkeerplaatsen gelegen. In het omrande plein zijn 14 parkeerplaatsen ingetekend als tijdelijke oplossing (fasering). De Brink krijgt een eigen terras met demontabel podium. Daarnaast krijgt De Ruuper een eigen prominente plek op het plein. Dit kunstwerk zal in een blokhaag worden gezet.
Ontsluitingsstructuur
De gehele Kapelweg wordt een éénrichtingsweg in verband met veiligheid. De Appoloniastraat blijft een tweerichtingsweg.
Kerkplein
Voor de kerk is een autovrij plein getekend. Door de kerk en de begraafplaats te verbinden middels een haag ontstaat er een belangrijke relatie tussen deze twee religieuze functies. De kastanjeboom blijft behouden en vormt een belangrijk onderdeel van deze route. Door de stam van deze boom binnen een haag te plaatsen krijgt ook deze boom extra cachet.
De kerk is het belangrijkste gebouw aan dit plein. Door de kerk op een troon te plaatsen (middels minimale hoogteverschillen en andere bestratingsmaterialen) krijgt deze een nog prominentere plek. Diverse soorten groen, in de vorm van hagen, heesters en vaste planten, kleden de kerk aan. De hagen verbinden de kerk met het kerkplein. De jonge, pas aangeplante beuken voor de kerk blijven behouden. De rand van de begraafplaats en het schoolplein worden eveneens begeleid door leilindes, zodat er een eenduidig beeld ontstaat aan één zijde van de Kapelweg.
Bisdomterein
Daar waar nu de noodgebouwen van de school staan, zal in de toekomst de hoofdparkeerplaats van het centrum gerealiseerd worden (laatste fase). Deze hoofdparkeerplaats wordt omrand door hagen, zodat parkeren niet, zoals nu, het beeld gaat bepalen in het centrum. De hoofdparkeerplaats zal ook vanuit één kant ontsloten worden waardoor ook hier een éénrichtingsverkeer ontstaat.
Appoloniastraat
De Appoloniastraat wordt aan de kant van de Albionstraat versmald. Zo komt er ruimte vrij om een breder trottoir te maken voor de bakker en het café. Hier ontstaat dan ruimte voor extra parkeerplaatsen en een terras voor het café. De plek voor de telefooncel, brievenbus en informatiebord blijft hetzelfde. Alleen een andere ordening van deze elementen vindt plaats.
Materialisatie en detaillering
Het plein verkrijgt uitstraling en status door het gebruik van eigentijdse materialen. De grijze betonstraatstenen zorgen nu voor een saaie en sobere uitstraling. Door het kiezen van eenduidige materialen en kleuren ontstaat er een rustig beeld. Het groen zal een toevoeging zijn aan dit geheel. Er wordt getracht om de hoogteverschillen in het plangebied, dus bijvoorbeeld tussen rijweg en voetpad, minimaal te laten. Daarnaast wordt er een verlichtingsplan opgesteld.

Bijlage 3 Eerste ontwerpschets Centrumplan

Bijlage 4 Voorkeursvariant stedebouwkundig ontwerp centrumplan

Bijlage 5 Uitslag enquête woningbehoefte

Enquête woningbehoefte Leunen

juni 2003

Huidige woonsituatie

 

 

* Omcirkel het cijfer dat van toepassing is.

1 Woont u in een vrijstaand huis, een twee-onder-een-kap woning of een rijtjeshuis?

   1. vrijstaand (32)
   2. twee-onder-een-kap (33)
   3. rijtjeshuis (5)
   4. bejaardenwoning (5)
   5. ander type (bv bedrijfswoning, boerderij): …(5)………

2 Woont u in een huur- of koopwoning?

   1. Huurwoning (22)
   2. Koopwoning (55)

Toekomstige woonsituatie

De volgende vragen informeren naar de wensen die u heeft ten aanzien van uw toekomstige woonsituatie.

3 Bent u van plan om binnen nu en een periode van 7 jaar te verhuizen?

   1. Ja (65)
   2. Nee (12) De enquête is niet op u van toepassing;

u hoeft deze niet in te leveren.

4 Kunt u in het kort aangeven wat de belangrijkste reden is om te verhuizen?

……………………………………………………………………………………………………

5 Denkt u binnen een half jaar, binnen een jaar of later te verhuizen?

   1. binnen een half jaar (2)
   2. binnen een jaar (7)
   3. binnen 2 jaar (16)
   4. binnen 7 jaar (48)

6 Wilt u een huurwoning, een koopwoning of maakt het u niets uit?

   1. liever een huurwoning (23)
   2. liever een koopwoning (24)
   3. geen voorkeur (14)
   4. weet niet (14)

7 Naar welk van de genoemde woningtypen gaat uw grootste voorkeur uit?

   1. Eengezinswoning (23)
   2. Bejaardenwoning (31)
   3. Appartement (24)
   4. luxe appartement (6)

8 Zoekt u een vrijstaande woning, een twee-onder-een-kap woning of een rijtjeshuis?

   1. vrijstaande woning (17)
   2. twee-onder-een-kap (23)
   3. rijtjeshuis (1)
   4. woning in appartementencomplex (30)

 

9 Voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen zijn woningen ontworpen met een speciale indeling. In deze woningen liggen in de woonkamer, de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste een slaapkamer op dezelfde verdieping.

 

Bent u geïnteresseerd in dit soort woningen?

   1. Ja (47)
   2. Nee (31)

 

10 Er bestaan woningen waar de bewoners gebruik kunnen maken van de diensten van een verzorgingshuis. Indien bewoners moeite hebben met huishoudelijk werk of hun persoonlijke verzorging, dan biedt het verzorgingshuis hulp.

Bent u geïnteresseerd in dit soort woningen?

   1. Ja (25)
   2. Nee (31)
   3. weet niet / geen voorkeur (20)

 

11 Als u gaat verhuizen, laat u uw woning leeg achter of blijft er iemand van uw huishouden in uw huidige woning wonen?

   1. woning blijft leeg achter (43)
   2. iemand van het huishouden blijft er in wonen (22)
   3. weet niet (16)

 

 

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing