vredepeel, zondag 21 April 2019

Dorpsraad
Notulen actueel
Notulen archief
Leefbaarheid Vredepeel
Nieuwsbrief Dorpsraad
Ruimtelijke visie (DOP)
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Vredepeel
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Geschiedenis van de Vredepeel
Vredepeel in beeld
Wat is er te doen?
Groeten uit Vredepeel


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Leefbaarheid Vredepeel << Terug naar vorige pagina
Leefbaarheids visie Vredepeel

Bevolking.
Aantal inwoners 2008:  241     Prognose 2015:   248

Woningvoorraad.
Huur / koop verhouding is: Huur:  22    Koop:  60

Basisonderwijs.
Leerlingenaantal Regina Pacis

Voorzieningen Onderwijs.
- Basisschool

Winkels dagelijks levensonderhoud.
- Niet aanwezig 
                                                                                                                                 
Sportvoorzieningen.
- Sportveld
- Jeu de boules baan

Sociaal-culturele voorzieningen.
- Gemeenschapshuis

Zorgvoorzieningen.
- Niet aanwezig

Overige.
- Kerk
- Vliegbasis
- Tankstation
- Autogarage 

                                                                                                                         Naar boven.

Aandachtspunten, kansen en projecten kern Vredepeel:
Factoren Aandachts/knelpunt Potentie/kans Lopende projecten Projecten 2008 e.v.
Woonklimaat - Stimuleren structurele woningbouw
- Beperkte woningbouwmogelijkheden - Stimuleren woningbouw in de sociale en vrije sector
- Woningbouw Vredepeel

Sociaal klimaat - Gemeenschapshuis moet betaalbaar blijven:
- Stimuleren van vrijwilligerswerk  - Vredepeel heeft een bloeiend verenigingsleven
- Opknappen gemeenschapshuis - Stimuleren vrijwilligerswerk
- Veiligheid - Onveilige verkeerssituatie
- Ontbreken van voldoende straatverlichting 
                                                                                                                             
Voorzieningenniveau - Lage tevredenheid voorzieningen:
- Het openbaar vervoer moet beter geregeld worden.
- Behoud basisschool

Werkklimaat - Stimuleren werkgelegenheid  - Herbestemming leegstaande agrarische gebouwen:
- Aanwezigheid vliegbasis

Bestuurlijk klimaat - Relatie bestuur, dorpsraad en burgers:    

Dorpsraad functioneert goed en heeft inzicht in de wensen en behoeften van bewoners:
Overige - Natuurlijke uitstraling en omgeving


AANDACHTSPUNTEN:
Stimuleren woningbouw.
Om de leefbaarheid in stand te houden is het noodzakelijk dat nieuwe woningen gebouwd worden zowel in de sociale als in de vrije sector. Dit werkt aantrekkelijk voor starters en anderen dan alleen voor de lokale bevolking. Het bevolkingsaantal gaat dan ook toenemen.

Stimuleren vrijwilligerswerk.
Door het subsidiëren van cursussen voor vrijwillig kader wordt het vrijwilligerswerk gestimuleerd.

Onveilige verkeersituatie.
Met name de Twistweg is gevaarlijk er wordt te hard gereden. Een onveilige situatie voor fietsers en schoolkinderen. Gevaarlijke situaties ontstaan door de onoverzichtelijke uitritten en slecht uitzicht door bomen.

Lage tevredenheid voorzieningen.
De kern Vredepeel scoort in het woningmarktonderzoek het laagst van alle kernen ten aanzien van het voorzieningenniveau in de kern. Ten aanzien van speelvoorzieningen, openbaar vervoer, medische voorzieningen, ontmoetingsplekken, straatverlichting en vervelende voorvallen en misdrijven scoort Vredepeel duidelijk lager dan het gemeentelijk gemiddelde van Venray. Zo voldoet het gemeenschapshuis niet meer aan de functionele wensen van de dorpsbewoners. 

                                                                                                                         Naar boven.
Lage tevredenheid openbaar vervoer.
Met een tevredenheid van slechts 3% scoort de kern Vredepeel in het woningmarktonderzoek het laagst van alle kernen op het item openbaar vervoer.

Behoud Basisschool.
De grootse bedreiging voor het dorp vormt de terugloop in het leerlingenaantal. De kritische grens komt ras nader en zal - zonder extra inspanningen – leiden tot sluiting van de school.

Stimuleren werkgelegenheid.
Het buitengebied van Vredepeel bestaat met name uit agrarische familiebedrijven. In het buitengebied komen steeds meer agrarische woningen leeg door bedrijfsovernames. Aan de gezinsbedrijven dient een toekomst geboden te worden. Naast de familiebedrijven zijn de vliegbasis en een afdeling van Wageningen UR Plant en Omgeving belangrijke werkgevers.

Relatie tussen bestuur, dorpsraad en burgers.
Verbetering van de communicatie tussen burger en de lokale overheid. Er is weinig wederzijdse vertrouwen. De dorpsraad voelt zich vaak niet serieus genomen en niet gezien als volwaardige gesprekspartner.


KANSEN:
Stimuleren woningbouw.
Om de leefbaarheid op peil te houden is het uitbreiden van het woningaanbod voor zowel de lokale bevolking als voor externen wenselijk. Voldoende ruimte en mogelijkheden voor uitbreiding van woningen waarin veel openbaar groen en de relatie met de kern enerzijds en het landelijk gebied anderzijds worden benadrukt. 
                                                                                                                          Naar boven.
Versterken van het Verenigingsleven.
Vredepeel heeft een bloeiend verenigingsleven. Willen de vereniging een toekomst hebben dan moet ook het ledenaantal kunnen stijgen. De jeugdvereniging draait, maar heeft wel nieuwe vrijwilligers nodig voor hun activiteiten.

Herbestemming leegstaande agrarische gebouwen.
De werkgelegenheid buiten de familiebedrijven is gering. Het creëren van een herbestemming voor leegstaande agrarische gebouwen, door bijvoorbeeld toewijzing aan kleine industriële bedrijven, kan nieuwe toekomstmogelijkheden bieden.


Aanwezigheid vliegbasis.
De aanwezigheid van de vliegbasis creëert kansen voor Vredepeel. O.a. op het terrein van werkgelegenheid, woningzoekende en kinderopvang.

Communicatie lokale overheid en burger.
De dorpsraad als volwaardig gesprekspartner vormt de deur naar de burgers van Vredepeel.

LOPENDE PROJECTEN:
Woningbouw Vredepeel.
Er loopt een woningbouwproject voor vijf woningen aan de Twistweg in het kader van ‘ruimte voor ruimte’ en voor zeven woningen op de uitbreidingslocatie achter de Jan van Stalbergweg.

Opknappen gemeenschapshuis.
Het gemeenschapshuis is aan een opknap beurt toe. Het voldoet niet meer aan de huidige maatstaven. De gemeente stelt in samenspraak en met hulp van Synthese hier een plan voor op.


PROJECTEN 2008 E.V.:
Stimuleren vrijwilligerswerk.
Omdat ontwikkeling van uitgebreide zorg- of welzijnsvoorzieningen niet haalbaar wordt geacht in de kernen Vredepeel, Heide, Veulen, Castenray en Smakt worden initiatieven gestimuleerd op het gebied van vrijwilligerswerk.


Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing