dorpsradenoverleg, zaterdag 26 Mei 2018

Uitnodigingen & Notulen
Uitnodiging
Actueel
Archief
Vergaderingen

DRO Venray
Nieuws
Projecten
Dorpsraden »
Dorpsraad Castenray
Dorpsraad Heide
Dorpsraad Leunen
Dorpsraad Merselo
Dorpsraad Oirlo
Dorpsraad Oostrum
Dorpsraad Smakt & Holthees
Dorpsraad Veulen
Dorpsraad Vredepeel
Dorpsraad Ysselsteyn
Dorpsraad Blitterswijck
Dorpsraad Geijsteren
Dorpsraad Wanssum


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Uitnodigingen & Notulen > Actueel << Terug naar vorige pagina

Uitnodigingen & Notulen

Notulen vergadering DRO 5 maart 2012
Uitgegeven: 2012-03-05

Notulen

Besluitenlijst Dorpsradenoverleg Venray.
Vergadering d.d 5 maart 2012  

Aanwezige leden           Bert Arts,Jan Classens, Martien,Derikx, Ard Hendrix, Jeanne Jansen, Manita Janssen,Jeroen van de Leur Joos Linskens (tevens no                         tulist), Jan Nelissen ,Sieb Nijsen, Reinhold Oehmen, Martin Peeters, Will Reijnders, Riky Rutten, Chris Tax, Rien Theunissen, Eric Vul                              lings, Wil Weijers en Theo Zegers en Hay Srijbos(Castenray)

 

Voorts aanwezig:          Hans Gelissen (burgmeester) Henk Verstegen, J Derickx (gemeenteraadlid)) The Francken (gemeenteraadslid) H.Willems (P&M) T.Loonen

 

Afwezig.:                      Maarten Arts, Geert Craenmehr,Jan Deenen,Michel Direks ,Henk Hellegers, Theo Kooter en  Ruud Willems

 

Nr.

Onderwerp

Opmerkingen

Besluit

Actie door

1.

Openingen mededelingen

Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Een speciaal welkom aan Burgemeester Hans Gelissen die deze vergadering bijwoont. Voorzitter  Maakt melding van het feit dat Ard Hendrix dorpsraad Geijsteren vanavond voor de laatste keer als lid van het DRO aanwezig zal zijn en dankt hem voor zijn inzet.

Voor de bindingsdag zal Ard worden uitgenodigd en dan wordt formeel afscheid genomen.

 

 

 

 

 

Secretaris/organisatie bindingsdag

 

2.

Inspraak publiek, betrekking hebbend op voorliggende agenda.

Van de mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt

Jac. Derikx maat mel

 

 

 

3

Presentatie en informatie opzet “’t Zorghuus” Ysselsteyn.

Dhr. Hans Teunissen geeft aan de hand van een powerpoint presentatie ons een kijkje in de ontstaansgeschiedenis en verdere opzet en verdere realisering van het zorghuus. Het initiatief is genomen door 2 verpleegkundigen die in IJselstijn een opvang wilden realiseren voor mensen met dementie en jong/volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap.

Het “Zorghuus” wordt geëxploiteerd  door de inzet van vrijwilligers en 2 zorgondernemers. Het persoonsgebonden budget wordt ingezet voor de zorg aan de cliënten.

In de uitreikte brochure wordt de opzet nog eens uitgelegd. Het is niet alleen bedoeld voor inwoners van Ysselsteyn maar ook voor omliggende dorpen.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Voortgang ontwikkeling en stand van zaken project burgerinitiatief.

Het project loop nog tot eind 2012. Nog niet alle budgetten zijn uitgenut. Van het beschikbare budget is in Brükske € 5.000,-- in de ander wijken € 1.500,-- en in de dorpen € 20.000,--uitgegeven. Het resterende bedrag ruim € 60.000 is nog beschikbaar. Het zou zonde zijn als hiervoor geen bestemming gevonden wordt. Bekeken wordt of een deel van het budget naar de dorpen kan worden overgeheveld. Aanvragen kunnen alsnog worden ingediend.

 

 

 

5

 

Terugkoppeling evaluatie kermissen

Het db heeft met de gemeente en de gebr. Regter de kermissen van 2011 geëvalueerd. Secretaris heeft het verslag/bevindingen doorgemaild naar de diverse dorpen. In het verslag zijn de opmerkingen verwerkt.

Over het algemeen is overal de kermis goed verlopen al blijven er enkele wensen. Intussen is ook het verslag van de gemeente doorgemaild naar de dorpen.

 

 

 

 

 

 

Leden dienen a.d.h.v. het verslag zonodig actie te ondernemen

 

6

 

Notulen vergadering 6 februari 2012

Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat Ysselsteyn dit jaar aan de beurt is om de bindingsdag te organiseren. Gewezen wordt op het tijdig inleveren van de subsidieformulieren bij de gemeente. Ook wordt de leden gevraagd onderwerpen voor de vergadering aan te dragen.

 

.

 

 

 

 

7

Rondvraag en nieuws uit de dorpen.

Vredepeel maakt melding van de meting van fijnstof. E.e.a. zou gebaseerd zijn op foutieve gegevens. Oirlo meldt dat de woningbouw voorspoedig verloopt. Ysselsteyn vraagt naar de activiteiten rond de Floriade en of de banners er al hangen. Geysteren houdt een Gildendag en meldt dat de kasteelruïne wordt afgerond. Smakt/Holthees heeft zijn plan Bouwen in eigen beheer, waarbij de gemeente Boxmeer € 4000 subsidie geeft en 25% korting op de bouwgrond. In Blitterswijck  is het Bouwen in eigen beheer afgeblazen vanwege te weinig belangstelling.  Leunen heeft 2 x € 500 ontvangen uit NL-doet voor de Trimtuin en de brug in de Päs en heeft ook de dorpsraad weer kompleet. In Merselo moet de dorpsraad aangevuld worden en er zal wat hinder ontstaan door de aanleg van de pijpleiding. In Oostrum zijn eveneens vacatures in de dorpsraad die moeten worden ingevuld. In Castenray kunnen bouwkavels worden uitgegeven en de ingangen van het dorp worden verfraaid met borden. Wanssum gaat in ontwikkeling met het plan Ooyen waarvoor werkgroepen actief zijn. De wandelroute gaat voor de Floriade open. In Heide is activiteit rond de herbestemming van de basisschool, hierbij participeert de dorpsraad.

Voorzitter meldt dat de zogenaamde monitor wordt toegepast op de basisscholen van Veulen en Castenray. In het Limburg Lab is zinvol gediscussieerd over de ontwikkelingen op het platteland hoewel de organisatie niet vlekkeloos is verlopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ingekomen stukken

Secretaris meldt dat er intussen nog een uitnodiging is ontvangen voor 30 jarig jubileum van Speeltuinwerk Limburg en het jaarplan van de Centrale van Ouderenverenigingen is ook binnen.

 

 

 

9

Verslag van commissies en werkgroepen

WMO: Er is een enquête verzonden om de mantelzorg in kaart te brengen. Deze is verspreid via een organisatie bureau. Er bestaat niet de indruk dat hiermede niet alle mantelzorgactiviteiten bereikt zijn.

Jan Classens is namens het DRO naar het afvalsymposium geweest en hij meldt dat Venray het nog zo slecht niet doet. Veel informatie over mogelijkheden en het was een interessante dag.

Website: De evenementenkalender is opgenomen in de site maar hij zal wel gevuld moeten worden door de dorpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

dorpsraden

10

Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders bijdrage aan de vergadering

 

 

 

 

 

 
Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     

Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing