vredepeel, zondag 21 April 2019

Dorpsraad
Notulen actueel
Notulen archief
Leefbaarheid Vredepeel
Nieuwsbrief Dorpsraad
Ruimtelijke visie (DOP)
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Vredepeel
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Geschiedenis van de Vredepeel
Vredepeel in beeld
Wat is er te doen?
Groeten uit Vredepeel


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Notulen actueel << Terug naar vorige pagina

Notulen actueel

Jaarverslag Dorpsraad 2017.
Uitgegeven: 2017-05-08

Notulen van de jaarvergadering van 23 maart 2017.

Notulen van de jaarvergadering van de Dorpsraad
Vredepeel op
 
23 maart 2017.
 
 
De voorzitter Theo Kooter opent de vergadering en heet allen welkom.
Er zijn 53 dorpsgenoten aanwezig.
 
Verslag jaarvergadering 2016.
Het verslag van de jaarvergadering 2016 is gezamenlijk met de uitnodiging verstuurd, zodat de inwoners deze voor de vergadering hebben kunnen lezen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de notulist bedankt.
 
Activiteitenverslag 2016.
Het activiteitenverslag van 2016 is ook gezamenlijk met de uitnodiging verstuurd. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen.
 
Financieel verslag.
Het financieel verslag wordt net als vorig jaar digitaal gepresenteerd. Het financieel verslag wordt door de penningmeester Tiny Classens besproken.
Op 1 januari 2016 en 31 december 2016 bedroeg het saldo van de betaalrekening respectievelijk € 672,72 en € 527,10,-. En op 1 januari 2016 en 31 december 2016 bedroeg het saldo van de spaarrekening respectievelijk € 14.667,84 en € 14.746,89.
Het eigen vermogen van de dorps-/wijkraad bedroeg op 31 december 2016 € 15.273,99.
Dit eigen vermogen ligt boven de drempel van tweemaal de gemeentelijk jaarsubsidie (organisatie- + leefbaarheidssubsidie). Ons vermogen lag in 2015 al boven de drempel en wij hebben toen schriftelijke toestemming gevraagd aan en gekregen van het College van B&W om ons vermogen in te zetten voor de volgende projecten:
Project nr. 1 Reserve “Vredepeel 50 jaar” € 5.000,- (voor nieuwe inrichting zelfsturingsplan “Vredepeel Nieuwe Balans” Het project zal in de periode 2017 – 2018 gestalte gaan krijgen.
Project nr. 2 Reserve Leefbaarheidsbijdrage Rabobank Merselo € 3.000,- (voor nieuwe inrichting zelfsturingsplan “Vredepeel Nieuwe Balans” Het project zal in de periode 2017 – 2018 gestalte gaan krijgen
Daarnaast heeft de dorpsraad nog het bankbeheer van een werkgroep “Kreaclub” € 943,45.
Frans Derikx en Antoon van Hoof hebben de kascontrole van 2016 uigevoerd. Geen commentaar, het zag er netjes en verzorgd uit. Tiny Classens bedankt Frans Derikx en Antoon van Hoof voor de kascontrole. Peter van Zutphen meldt zich aan om de kascontrole van 2017 met Antoon van Hoof te doen. Er zijn geen verdere vragen over het financieel verslag. Theo Kooter bedankt Tiny Classens. De aanwezigen dorpsgenoten applaudisseren voor de penningmeester.
 
Verkiezingen.
Dit jaar is er één bestuurslid aftredend. Dit is Hans Herpers. Hij neemt zitting in de dorpsraad namens het dorp. Hans Herpers heeft besloten na 12 jaar dorpsraadslid zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een volgende periode van 4 jaar.
De dorpsraad betreurt dit, maar respecteert zijn besluit. Er heeft zich niemand gemeld bij de secretaris om zich kandidaat te stellen voor een functie in de dorpsraad. De dorpsraad zal nu zelf op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid. Tot slot wordt Hans Herpers bedankt voor zijn inzet en krijgt namens de dorpsraad een streekpakketje aangeboden. Op een nader te bepalen datum zal er intern nog afscheid worden genomen van Hans Herpers.
 
Mededelingen.
  • Goede Doelen Week; Deze vindt plaats in de week van 16 t/m 22 april 2017.
  • Wensbus; Het project zal de komende 5 jaar nog financieel worden ondersteund door de Provincie Limburg. Er veranderen wel enkele zaken. De huidige bus wordt gekocht door Autoverhuur de Mulder waar ook de standplaats is van de wensbus. De wensbus verdwijnt dus van het schoolplein. De overige zaken blijven ongewijzigd. Mevr. Anneke Walraven blijft de coördinator ondanks dat ze wel heeft aangegeven er mee te willen stoppen. Er is nog geen nieuwe coördinator gevonden.
  •  Woningbouw; De kavels achter de Johan van Stalbergweg worden vermoedelijk opgeheven. De dorpsraad heeft hier diverse gesprekken over gevoerd met de gemeente Venray. Helaas heeft de dorpsraad geen gegronde redenen om dit tegen te houden. De voormalige woning van Mevr. J. van Asten staat te koop voor € 140.000, - Als deze woning na 9 maanden nog steeds te koop staat, zal deze weer in de verhuur gaan. Wonen Limburg heeft op dit moment nog 5 huurwoningen in Vredepeel.
  • De school is nog steeds eigendom van de gemeente Venray. De dorpsraad heeft Rob Claassen benaderd. Alleen hij heeft op dit moment geen belangstelling. Dhr. Renzo van Duijnhoven merkt op dat de gemeente Venray goed meedenkt met eventuele initiatiefnemers aan een oplossing. Hij is een tijd geleden hier ook mee bezig geweest maar het perceel is veel te groot. Het schoolplein en de fietsenstalling moeten  ook mee worden aangekocht en dat maakt het geheel veel te duur.  Theo Kooter eindigt met dat alles bespreekbaar is.
  • Vredepeel Nieuwe Balans; Toon van Hoof vertelt in het kort wat er de laatste 2 maanden is gebeurd. Alles is afgehandeld en akkoord bevonden. Het is nu alleen nog wachten op goedkeuring van het Bisdom.
  • Nieuwe interim wijkagent; Met ingang van 2017 heeft Vredepeel een nieuwe wijkagent Dhr. Pim Hoevenaars.(pim.hoevenaars@politie.nl).
 
Rondvraag.
Jan Classens vraagt of de overige 4 kavels achter de Johan van Stalbergweg wel blijven. Theo Kooter merkt op dat dit wel het geval is.
Jasper van den Heuvel heeft in de notulen van vorig jaar gelezen dat de Vredeweg in 2016 zou worden opgeknapt alleen dit is nog niet gebeurt. Theo Kooter, Tom van Bakel en Rob Lenkens hebben een gesprek gehad met de gemeente Venray. Ook de gemeente heeft de noodzaak ingezien. De weg is te smal en de bermen zijn te hoog, er blijft water langs de weg staan. Er is gesproken over betonranden van de firma Swaans beton. Er waren wel plannen maar deze zijn uitgesteld. Na onderzoek is gebleken dat WML de waterleiding aan de Vredeweg in 2018 of 2019 wil gaan vervangen. De gemeente wil hier graag mee wachten en gaat in overleg met WML of dit project eerder kan worden gepland dan nu op de planning staat.
Vincent van den Heuvel meldt dat er weer reanimatieavonden worden georganiseerd in De Rips. Jeu de Boules begint ook weer en de eerste avond is donderdag 13 april “witte donderdag”.
Op de oneven weken zal er dan weer jeu de boules worden gespeeld. De data worden wederom in het Krentje gepubliceerd.
Tot slot vraagt hij of de dorpsraad nogmaals kritisch naar de Mini-Loef te kijken. Deze is zeker toe aan onderhoud. De dorpsraad is nog op zoek naar een timmerman. Helaas heeft zich nog niemand gemeld.
Piet van de Zanden vraagt of de Ruimte voor Ruimte kavels ook weg kunnen gaan. Theo Kooter geeft aan dat ook hier gesprekken over zijn gevoerd om deze meer onder de aandacht te krijgen. Helaas willen de eigenaren hier niet meer geld in investeren en de mogelijkheid bestaat dat, als er belangstelling elders voor is, ze opgeheven worden in Vredepeel. De voorzitter deelt nogmaals mee dat mocht er belangstelling zijn, meldt je dan zeker.
Als je een redelijk bod doet ben je waarschijnlijk de gelukkige.
Josien Claessens vraagt of er al iets meer bekend is van GlaswebVenray. De gemeente Venray heeft zich wederom bereid verklaard om financieel garant te staan voor GlaswebVernay.
Op dinsdag 4 april as zal de raad hopelijk instemmen met de garantstelling en kan GlaswebVenray de financiering regelen en de voorbereidingen treffen voor de uitvoering. De daadwerkelijke aanleg zal pas na de bouwvak vakantie plaatsvinden. Men begint met de aanleg in Ysselsteyn. Nadat het project gestart is, is het ook weer mogelijk om obligaties te kopen. De dorpsraad roept alle aanwezigen op om dinsdag 4 april naar het gemeentehuis te gaan.
Renzo van Duijnhoven merkt op dat er nog steeds rioolproblemen zijn aan de Johan van Wyttenhorstweg. Het probleem wordt nog steeds veroorzaakt door “billendoekjes”.
Een brief van de gemeente Venray heeft helaas niet geholpen. Theo Kooter meldt, mochten er problemen zijn met de riolering, dat er dan gewoon rechtstreeks contact moet worden opgenomen met de gemeente Venray.
 
Vincent van den Heuvel merkt op dat bij de 3 nieuwbouwkavels achter de Johan van Stalbergweg het vuilwater in de putten omhoog komt bij neerslag. Theo Kooter meldt, dat ook hier rechtstreeks contact moet worden opgenomen met de gemeente Venray.
Vincent van den Heuvel heeft dit probleem ook al besproken met een monteur van de Fa. Kanters.
 
Sluiting(± 21.15 u.)
Theo Kooter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng in deze vergadering en bedankt iedereen voor het afgelopen jaar. Tot slot heeft de dorpsraad een gastspreker uitgenodigd. Kapitein Erik Versteeg geeft een presentatie over “Het land achter de Poort”
Aan de hand van een powerpointpresentatie met diverse filmpjes geeft hij een boeiende lezing over de vele activiteiten die het luchtverdedigingsquadron, niet alleen achter de poort, maar in veel landen over de hele wereld ten uitvoer brengt. Als buren van “de mensen achter de poort” hebben we een goede indruk gekregen wat er gebeurt in “het land achter de poort”.
 
Om 22.30 uur sluit Theo Kooter nogmaals de vergadering en bedankt Kapitein. Erik Versteeg voor zijn presentatie en als dank krijgt hij namens de dorpsraad een presentje overhandigd,Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing