oostrum, maandag 20 Mei 2019

Dorpsraad
Samenstelling
Vergaderdata 2016
Notulen actueel
Notulen archief
Contact
Dorpsraad op internet
Oostrum's weekblad
Leefbaarheidfonds
Enquête DOP 2017
Downloaden VVN rapport
DOP Oostrum 2005
DOP Oostrum 2011
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Oostrum
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Verkeersonderzoek Mgr. Hanssenstraat-Stationsweg Veilig Verkeer Nederland
Enquête DOP 2017
Dorpsraad op internet
Oostrum's weekblad


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Notulen actueel << Terug naar vorige pagina

Notulen actueel

Concept notulen d.d. 13-03-2012
Uitgegeven: 2012-03-22Notulen van de openbare vergadering van Dorpsraad Oostrum Datum: 13-03-2012 Locatie: d’n Oesterham Oostrum 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2. Vaststelling van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3.Inkomende en uitgaande stukken. Inkomend: Brieven van de gemeente over het hekwerk om het terrein Den Hork en over de besluitvorming. Uitgaand: Uitnodiging/vooraankondiging aan de Oostrumse verenigingen voor de vervolgavond op 10 april n.a.v. de thema avond vergrijzing, ontgroening en krimp. Er is een schrijven naar de gemeente als reactie op het besluit tot woningbouw op de Hork (voormalig Ador terrein) Verder geen bijzonderheden. 4.Mededelingen Bieb. Er is op korte termijn een gesprek tussen de groep Bieb met de gemeente over de haalbaarheid en de mogelijkheden en wat het bestemmingsplan kan bieden. Er zijn 6 tot 7 gegadigden voor bouwen in eigen beheer en enkelen die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt. Eventuele belangstellenden worden gevraagd zich alsnog op korte termijn te melden. Ontwikkeling NS-station Momenteel is men bezig met de nieuwe fietsstalling en de fietsautomaat. Voorterrein en parkeerplaats zijn klaar. Het beheer van de kiosk wordt overgenomen. Het assortiment zal uitgebreid worden en de openingstijden verruimd van ’s morgens 7 tot ’s avonds 19.00. Ook in het weekend is het langer open, in het bijzonder op de zaterdag. In het kader van “Prettig Wachten”wordt er 400.000 euro besteed aan het gebouw. De wachtruimte wordt gescheiden van de winkel. In het winkelgedeelte komt een toilet. Er komt een luifel aan het gebouw. De wachtruimtes op de perrons worden aangepast. De kapvergunning voor de tuinen liggend aan de zgn. losplaats is afgegeven door de gemeente. Indien er geen bezwaren zijn, zou voor 16 maart de bomen gekapt moeten worden ivm de aanvang van het broedseizoen. Naar aanleiding van de thema avond openbare ruimte is er met het Gehandicaptenplatform een ronde door het dorp gemaakt om de toegankelijkheid te beoordelen. Enkele kanttekeningen die gemaakt zijn: Op en afritten ontbreken, verlaging trottoirbanden, oprit kerk te stijl, invaliden parkeerplaats Oesterham te stijl en te smal. Ingang Oesterham iets aanpassen. Aanpassing oversteek naar de containers, verzakte stoeptegels. Algemene opmerking, drempels controleren. Alle verzamelde gegevens zullen worden doorgegeven aan de gemeente Venray. De Hork wordt gesloopt, het hek is al weg omdat het elders nodig was. B&W heeft besloten dat er woningen zullen worden gebouwd. Er is met de dorpsraad geen overleg geweest over woningbouw. De dorpsraad pleit voor groen op deze locatie omdat er te weinig groen is in dit gedeelte van Oostrum. Proteion zou mogelijk interesse hebben om in Oostrum een zorgspreekuur te houden. Het zou een aanvulling zijn op zorg en welzijn. In Ysselsteyn en Brukske is er al een spreekuur. Er zal overleg plaats vinden door de dorpsraad met de KBO. 5.Vaststelling financiële verslagen. Het tegoed van de dorpsraad is verminderd omdat er meer is uitgegeven uit het leefbaarheidfonds dan er is binnen gekomen. Het verschil is bijna 2000 euro. Het Oostrums weekblad heeft nog niet alle vorderingen binnen, er zijn iets minder inkomsten. Over het algemeen hebben we nagenoeg financieel neutraal gewerkt. De kascontroles zijn uitgevoerd. Alles was in orde. De complimenten voor het werk van de penningmeesters. Door de vergadering is decharge verleend. 6. Voortgang werkgroepen themabijeenkomst Openbare ruimte. De punten die op de thema avond naar voren zijn gekomen zijn al naar de gemeente gestuurd en er is vanuit de gemeente op gereageerd. Punten die nog open stonden of niet naar tevredenheid beantwoord, en punten die de werkgroepen zelf naar voren hebben gebracht, zijn nu besproken met Willie Sassen van de openbare ruimte. De uitkomsten hiervan kunt u terugvinden op de website van de dorpsraad. (dorpen Venray.nl) 7. Voortgang thema avond vergrijzing, ontgroening en krimp. Tijdens deze avond zijn er suggesties naar voren gekomen met name om in contact te komen met de voorzitters van de verenigingen. 10 april zal een thema avond zijn voortgekomen uit de eerdere thema avond over vergrijzing. Iedereen is welkom. 8. Buurthulp. Meestal is het zo dat mensen wel bereid zijn te helpen, maar willen niet bemoeizuchtig overkomen. Men wil wel hulp maar schroomt om dit te vragen. Dit heet handelingsverlegenheid. Met de naderende vergrijzing is buurthulp: • Een hulpmiddel bij het langer zelfstandig wonen. • Het is een hulpmiddel tegen vereenzaming. • Het heeft een positieve werking op het zelfbeeld van de hulpvrager en hulpverlener. • Er ontstaat een grotere sociale verbondenheid in het dorp. • Er is een verbetering van de leefbaarheid. • De hulp die geboden wordt is niet structureel, daar bestaan andere organisaties voor. Kenmerk van buurthulp is het laagdrempelig karakter. Buurthulp heeft ondersteuning nodig door een burenhulpdienst. Deze hulpdienst zal hulpvraag en aanbod bij elkaar brengen. Ook waarborgt het continuïteit en structuur. We zijn op zoek naar mensen die mee willen werken aan een burenhulpdienst voor Oostrum. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we onze wensen en plannen met Synthese bespreken. Aanmeldingen via Dorpsraadoostrum@home.nl schriftelijk Jofferspas 15 in Oostrum. 9.Afscheid Silvia Linders en Hans Manders. De voorzitter bedankt namens de dorpsraad beiden voor hun inzet en ontvangen een envelop met inhoud. De dorpsraad is op zoek naar nieuwe leden. 10.Rondvraag. Hulst 1, worden bewoners op de hoogte gesteld van de plannen daar? De offerte voor de bloembakken kan weer worden ingediend door de KBO. Worden de bewoners van de Stationsweg geïnformeerd wanneer de gemeente met de werkzaamheden gaat beginnen. De dorpsraad is uitgenodigd voor de klankbordgroep, ook de bewoners zullen naar verwachting hier in vertegenwoordigd worden. Er wordt opgemerkt dat in de vergelijkingen bij Oostrum, Leunen en Ysselsteyn, m.b.t. het thema vergrijzing, ontgroening en krimp Wanssum ook in het rijtje thuishoort. Wanssum heeft bijna 2000 senioren. Akkoord Voorzitter Akkoord Secretaris Dhr. J. Linskens Dhr. H. Berkel ……………………… ……………………Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing