leunen, maandag 22 April 2019

Dorpsraad
Welkom
Leden
Notulen actueel
Notulen archief
Projecten
Jaarverslag
Leefbaarheidsbudget
Uitleen materialen
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Leunen
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Welkom in Leunen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Notulen actueel << Terug naar vorige pagina

Notulen actueel

Notulen Dorpsraad Leunen 19-03-2018
Uitgegeven: 2018-03-19

Op maandag 19 maart 2018 heeft de Stichting Dorpsraad Leunen haar maandelijkse openbare vergadering gehouden in MFC de Baank te Leunen. De notulen van deze vergadering worden hierbij gepubliceerd op de website van de dorpsraad


Notulen vergadering : Dorpsraad
Datum                          : 19 maart 2018
Locatie                          : De Baank
Aanwezig                      : Sjaak Rongen, Annie Janssen, Misja Nabben, Gerrie Pijpers, Gerrit Reintjes, Guido Voncken, Jeroen van de leur, Ger Litjens, Leonie Schaeffers, Sander Hellegers, Marloes Zandbergen en Mieny Smits.
Afwezig m.k.g. : Annemarie van Kruijssen, Petro van Herpen en Yvet Arts.
Aanwezig namens de Gemeente: Floor van der Giessen.
Publieke tribune: Guus Reintjes, Rien Theunissen, Herman Holtackers, Wim Jenniskens en Henk Willemsen ( Peel en Maas).
 
1.        OPENING
De voorzitter opent en heet iedereen welkom op de jaarvergadering van de dorpsraad, welkom Marloes, mogelijk geïnteresseerd als nieuw dorpsraadlid.
 
2.        MEDEDELINGEN
Er zijn geen mededelingen vooraf.
 
3.        VASTSTELLING VAN DE AGENDA
Er zijn geen punten die door leden/bezoekers toegevoegd dienen te worden.
De agenda wordt afgewerkt zoals deze is opgesteld.
 
4.        VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN 19-02-2018
De notulen worden goed gekeurd en vastgesteld.
Met als opmerkingen:
m.b.t. dorpenwebsite, het opzetten van een nieuw digitaal portaal in samenwerking met Venray Bloeit wordt er gekeken naar verschillende varianten, nu werkt alles nog.
Van belang is wel om de website aan te passen en te updaten.
Verder op korte termijn bij de Kamer van Koophandel de vertrekkende leden uit te schrijven en de nieuwe bestuursleden toevoegen.
 
5.        BESPREKEN ACTIELIJST VAN 19-02-2018
De actienummers 8 en 10 kunnen afgestreept worden.
Gerrit RIGO cijfers doorsturen aan Guido ( werkgroep woningbouw).
 
6.        BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN SECRETARIS
Zie bijlage vergaderstukken.
De door het DB aangepaste statuten worden goed gekeurd en vastgesteld.
Hierover zijn geen op- of aanmerkingen.
Inge Loonen is aangemeld als nieuw lid dorpsraad Leunen.
De taken van de vertrekkende leden worden op de volgende vergadering verdeeld.
 
Dan wordt de vergadering plots onderbroken, en wordt er Gemeentelijk bezoek aangekondigd. Vervolgens ontvangen Jeroen en Mieny uit handen van burgemeester Gilissen een Gemeentelijke waarderingspenning, voor respectievelijk 11 en 17 jaar in de dorpsraad te hebben meegedraaid.
Een heel mooi gebaar…waarvoor dank!
Onder het genot van een drankje wordt er met familie, genodigden en dorpsraadleden geproost en even nagepraat, waarna we om 21.30 uur de jaarvergadering weer hervatten.
 
7.        BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN
Kandidaten: Sander Hellegers, Inge Loonen en Marloes Zandbergen.
Er zijn minder kandidaten dan vacatures, dus er zijn geen verkiezingen nodig.
Iedereen is in de gelegenheid geweest om zich aan te melden.
Middels een schriftelijke stemming over de kandidaten, door de huidige bestuursleden, worden allen benoemd. GEFELICITEERD..en succes.
 
8.        JAARVERSLAG 2017
De dorpsraad maakt elk jaar voor de jaarvergadering een jaarverslag.
De leden hebben een bijdrage geleverd voor hun werkgroep en activiteiten, e.e.a. is gebundeld in het jaarverslag.
Dit verslag wordt besproken en op enkele kleine puntjes aangepast.
Verslag wordt goed gekeurd en gepubliceerd op de website.
Tevens via de LVH courant communiceren dat het in te zien is op de site.
 
9.        FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
De penningmeester heeft het financieel jaarverslag gemaakt voor de dorpsraad.
De kascontrole commissie heeft dit verslag ook ingezien.
We hebben dit besproken met een toelichting door Sjaak.
Het verslag wordt, evenals de begroting, met handopsteking goed gekeurd.
Opgemerkt wordt wel toestemming aan te vragen om geld te reserveren voor het dorpsplein en hoe om te gaan met subsidies die niet opgebruikt zijn.
De kascontrole commissie Annie en Misja hebben de stukken ingezien en spreken complimenten uit aan Sjaak voor de keurige boekhouding, dus akkoord bevonden.
Dit jaar is Annie aftredend. Voor volgend jaar is Guido bereid gevonden om de kascontrole te doen, samen met Misja.
De vergadering dechargeert het hele bestuur over het gevoerde beleid en het financiële beleid van het afgelopen jaar.
Betreft overschot rest saldo leefbaarheidsbudget, voorstel om dit toe te voegen aan algemene reserve.
 
10.   HERINRICHTING DORPSKERN
Deze werkgroep houdt zich actief bezig met de inrichting van het plein en de aangrenzende stukken plein zoals de Schakel, Kapelweg en bij de Meent.
De herinrichting van het Schakelplein is opgestart en wordt openbare speelruimte.
Het kunstwerk De Ruuper is verplaatst.
Nog altijd onduidelijkheid hoe sanering gaat verlopen.
Floor zal hierover gebiedscoördinator Han Verkuilen inseinen, hoe of wat, met name dat dit erg lang duurt, het verstoort de verdere voortgang van de werkzaamheden.
 
11.   VIA VENRAY
Riny van Deurzen heeft de werkgroep bijgepraat over de stand van zaken.
Bij een definitieve uitspraak wordt de dorpsraad hierover geïnformeerd, voordat het in de pers komt.
 
12.   BESPREKEN STATUS EN ACTIES VAN (DOP)WERKGROEPEN
Gezien het al late tijdstip, wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 
13.   AFSCHEID AFTREDENDE LEDEN
Vanavond is het de laatste vergadering voor Jeroen, Barry, Leonie en Mieny.
Jeroen spreekt dank uit aan Barry, Leonie en Mieny voor de inzet en betrokkenheid van de afgelopen jaren binnen de dorpsraad, en overhandigd hiervoor wijn en bloemen. Dankjewel…
Ger heeft een ontzettend mooi afscheids/dankwoord voor Jeroen voorbereid om hem te bedanken voor het jarenlange voorzitterschap, met uiteraard ook voor hem bloemen en wijn.
Alle vertrekkende leden bedanken iedereen voor de samenwerking en het gestelde vertrouwen.
 
14.   RONDVRAAG
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
 
15.   SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders komst en inbreng.
 
Notulist: Mieny Smits
BIJLAGE, 
Toelichting op het financiële jaarverslag van Stichting dorpsraad Leunen.
 
Op 1 januari 2017 bedroeg het saldo van de betaalrekening € € 4.991,72
Op 31 december bedroeg het saldo van de betaalrekening € € 13.595,27
 
Op 1 januari 2017 bedroeg het saldo van de spaarrekening € 35.297,94
Op 31 december 2017 bedroeg het saldo op de spaarrekening € € 44.360,62
 
Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2017:   €   € 9.455,97
Het eigen vermogen ligt beneden de gestelde drempel van 2 keer de gemeentelijke jaarsubsidie.
 
Ons vermogen op de spaarrekening ligt hoger omdat de dorpsraad het financiële beheer heeft over diverse werkgroepen en projecten.
Ons vermogen lag in 2015 hoger dan de afgesproken drempel, we hebben echter toestemming gekregen van het college om voor een specifiek doel het geld te beheren.
 
Het saldo van de werkgroep herinrichting dorpskern Leunen is:              €   € 38.514,54
De werkgroep herinrichting dorpskern hoopt einde 2018 alles gerealiseerd te hebben.
De bezoekers van de jaarvergadering stemden in met deze uitleg.
 
Indien er vragen zijn horen we dat graag van u.
Groetjes, penningmeester dorpsraad Leunen,
Sjaak Rongen.
 Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing