leunen, zondag 16 December 2018

Dorpsraad
Welkom
Leden
Notulen actueel
Notulen archief
Projecten
Jaarverslag
Leefbaarheidsbudget
Uitleen materialen
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Leunen
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Welkom in Leunen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Notulen actueel << Terug naar vorige pagina

Notulen actueel

Notulen Dorpsraad Leunen 20-11-2017
Uitgegeven: 2017-11-20

Op maandag 20 november 2017 heeft de Stichting Dorpsraad Leunen haar maandelijkse openbare vergadering gehouden in MFC de Baank te Leunen. De notulen van deze vergadering worden hierbij gepubliceerd op de website van de dorpsraad.
Notulen vergadering : Dorpsraad
Datum : 20 november 2017
Locatie : De Baank
Aanwezig : Annie Janssen, Sjaak Rongen, Leonie Schaeffers, Gerrit Reintjes, Gerrie Pijpers, Ger Litjens, Jeroen van de Leur en Mieny Smits.
Afwezig m.k.g. : Misja Nabben, Guido Voncken, Petro van Herpen, Annemarie van Kruijssen en Dave Groenen ( Gemeente).
Publieke tribune: Mia Wegh, Henk Willemsen, Els Hekkenberg, Guus Reintjes en enkele aanwonenden Rondeveld/Sparveld.

1. OPENING
De voorzitter opent en heet iedereen welkom op de dorpsraadvergadering van november.

2. MEDEDELINGEN.
De agenda wordt afgewerkt zoals deze is opgesteld.
Toegevoegd wordt het punt: visie veehouderij.
Hiervoor is aanwezig Mia Wegh, wonende aan de Scheiweg in Leunen.
Met de vraag hoe we hier als dorpsraad mee om gaan.
Aangegeven wordt dat we hier door de Gemeente of andere partij nooit over geïnformeerd zijn, laat staan in de gelegenheid gesteld om hierover mee te denken/praten.
De visie veehouderij ligt ter inzage bij de Gemeente( reageren hierop kan tot 30 november). 26 september jl. heeft een werkbezoek van B&W plaatsgevonden rondom de Scheiweg. Mia geeft aan dat hier veel geur/geluid/fijnstof en verkeersdrukte overlast plaatsvind, en vraagt hiermee om mobiele meetapparatuur te plaatsen. Verbetering van het leefklimaat, is een gemeenschappelijk belang.

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN 23-10-2017
Hierover zijn geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden goed gekeurd en vastgesteld.

4. BESPREKEN ACTIELIJST VAN 23-10-2017
De nummers 1-3-5 en 9 blijven staan. Alle andere acties zijn afgewerkt.

5. BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN SECRETARIS
Zie bijlage vergaderstukken.
Dialoogsessie-subsidiebeleid, via LVH courant verenigingen hiervan op de hoogte brengen.

6. RONDEVELD EN OMGEVING OP DE SCHOP
Uit inspecties in het kader van wegbeheer is gebleken dat de asfaltverhardingen van Rondeveld en omliggende wegen moeten worden vervangen. Het betreft de straten Rondeveld, Sparveld en een stuk Vullingsstraat. Voor dit project betekent dit ook dat de straten binnen het projectgebied worden voorzien van een infiltratieriool en dat de bestaande asfaltverhardingen worden vervangen door bestratingen. Daarnaast heeft het driehoekig plantsoen gelegen aan het Sparveld weinig uitstraling, en zal ook worden aangepakt. Ferry van Haarst van de gemeente Venray is projectleider, Gerrit heeft een informatief gesprek met hem gehad, wordt vervolgd door een inloop/info avond voor omwonenden. Gerrit zal hier ook bij aansluiten.

7. PLAN ARBEIDSMIGRANTEN HOTEL IN MELKFABRIEK
Op 31 oktober is het plan opnieuw in stemming gebracht in de raadsvergadering.
De stemming was wederom 13 tegen 13, waardoor de stemmen staakten en daarmee het plan van tafel is. We blijven vinger aan de pols houden.
Jeroen gaat 27 november nog in gesprek met PP2 en Inventief.

8. PLAN VIA VENRAY-VIADUCT
Via een brandbrief is met klem verzocht om nog geen besluit te nemen over het afbreken van het viaduct.
Gerrit gaat vragen bundelen, worden 30 november besproken met projectteam en afvaardiging provincie en gemeente.
24 januari is volgende stuurgroep bijeenkomst, voor 10 januari input aanleveren.
Sjaak neemt nog contact op met verantwoordelijke van Veilig Verkeer Nederland.

9. HERINRICHTING DORPSKERN
Bestek en tekeningen zijn klaar. M.b.t. de olievervuiling, de gemeente doet het voorstel om te saneren, echter de provincie beslist.

10. BETREKKEN VAN DE ACHTERBAN
We vinden al langer dat we onze achterban meer zouden willen betrekken.
Inmiddels hebben we rondom de agenda in de LVH courant al wat aanpassingen gedaan, nodigt zo wellicht meer uit. Richting publieke tribune, andere aanpak/opstelling.

11. VERKIEZINGEN DORPSRAAD LEUNEN 19 MAART 2018
Om de vier jaar worden er verkiezingen gehouden. De nieuwe situatie wordt:
Stoppen: Jeroen, Barry, Leonie en Mieny
Herkiesbaar: Ger, Gerrit, Misja, Annie, Guido, Sjaak, Annemarie, Gerrie en Petro.
Gerrie en Annie vormen de verkiezingscommissie.

12. BESPREKEN STATUS EN ACTIES VAN DOP-WERKGROEPEN
I.v.m. het late tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

13. RONDVRAAG
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

M.b.t. visie veehouderij.
Richting Gemeente melden dat we verwacht hadden dat we vooraf aan de visie, op de hoogte gebracht zouden worden.
Agenderen in DRO.
Jeroen maakt concept.
Verder vragen om uitstel van 30 november.

14. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders komst en inbreng.
Data komende vergaderingen Dagelijks Bestuur en Dorpsraad
DB
Dorpsraad: 18 december

Notulist: Mieny SmitsNaar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing