leunen, woensdag 26 September 2018

Dorpsraad
Welkom
Leden
Notulen actueel
Notulen archief
Projecten
Jaarverslag
Leefbaarheidsbudget
Uitleen materialen
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Leunen
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Welkom in Leunen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Notulen actueel << Terug naar vorige pagina

Notulen actueel

Notulen Dorpsraad Leunen 25-09-2017
Uitgegeven: 2017-09-25

Op maandag 25 september 2017 heeft de Stichting Dorpsraad Leunen haar maandelijkse openbare vergadering gehouden in MFC de Baank te Leunen. De notulen van deze vergadering worden hierbij gepubliceerd op de website van de dorpsraad.
Notulen vergadering : Dorpsraad
Datum : 25 september 2017
Locatie : De Baank
Aanwezig : Sjaak Rongen, Gerrie Pijpers, Annemarie van Kruijssen, Gerrit Reintjes, Misja Nabben, Annie Janssen, Leonie Schaeffers, Ger Litjens, Jeroen van de Leur, Petro van Herpen en Mieny Smits.
Afwezig : Barry Willems en Guido Voncken.
Aanwezig namens de Gemeente: Dave Groenen
Publieke tribune: Kees van de Molengraft, Ria Flinsenberg en Jop Janssen.

1. OPENING
De voorzitter opent en heet iedereen welkom op de dorpsraadvergadering van september.

2. MEDEDELINGEN
De komende vergadering van 9 oktober wordt verzet.
Deze wordt gehouden op maandag 23 oktober.
Gerrie meld zich af voor deze vergadering.
Gerrit neemt contact op met De Baank, i.v.m. reservering.

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN 10-07-2017
Hierover zijn geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden goed gekeurd en vastgesteld.

4. BESPREKEN ACTIELIJST VAN 10-07-2017
Lage bezoekersaantal dorpsraadvergaderingen, is meegenomen in het DRO.
Hier is kort op gereageerd door ander dorpen.
Er wordt gewerkt met “thema-avonden”, en/of het overleg laten plaatsvinden in combinatie met een andere vergadering bijv. kerkbestuur.
Dit punt volgende vergadering oppakken.
Uitnodiging breder aankondigen, actief uitnodigen, “vragenuurtje”inlassen.
Glasweb: de aankondiging van de beoogde POP-locatie heeft op 13 september (week 37) in ons dorpsblad gestaan. Hierop zijn geen vragen/opmerkingen/bezwaren binnen gekomen bij de dorpsraad. We gaan er daarmee van uit dat de beoogde locatie voor iedereen acceptabel is. Jeroen reageert naar Theo Kooter, artikel met tekening van Misja.
Pastoor Strijkersstraat: er heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden.
Onderhoud wordt gezamenlijk aanbesteed met het dorpsplein.
Verkeersveiligheid: m.b.t. het bord Welkom in Leunen, nabij de Zuivelweg.
Het uitzicht is hier niet goed. Tom Stam informeren over de situatie.
Mevr. G.Kuenen, aanvrager, wordt/is geïnformeerd door Annie.

5. BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN SECRETARIS
Zie bijlage vergaderstukken.

6. PLAN ARBEIDSMIGRANTEN HOTEL IN MELKFABRIEK
Op 29 augustus konden partijen die een zienswijze hadden ingediend inspreken tijdens de vergadering van de commissie wonen.
Jeroen heeft dit namens de dorpsraad gedaan.
Het besluit wordt genomen door de raad op 19 september.
Tijdens deze raadsvergadering hebben zes partijen ingesproken.
De stemmen staakten: 13 voor en 13 tegen.
In de volgende raadsvergadering op 31 oktober wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Een vooruitblik n.a.v. het genomen besluit: Jeroen heeft spreekrecht aangevraagd. Verder er voor zorgen dat alle partijen die tegen het voorstel stemmen aanwezig zijn, en evt. nog van te voren mee in gesprek gaan.

7. PLAN VIA VENRAY
Op 14 september organiseerde de provincie Limburg samen met de gemeente Venray en klankbordgroep een bijeenkomst in De Baank.
Hier werd de voorkeursoplossing gepresenteerd.
Een verslag met alle info, heeft eenieder toegestuurd gekregen.
9 oktober wordt het plan gepresenteerd op de Gemeente.
Verkeersdeskundige/Riny van Deurzen uitnodigen om uitleg te geven.
De werkgroep gaat vragen stellen, vraag aan eenieder om hierin mee te denken.
Via LVH courant en Facebook mensen uitnodigen.

8. HERINRICHTING DORPSKERN LEUNEN
Voortgang: alles loopt lekker.
Planning is om aswoensdag de opstart te maken om met de kermis het nieuwe plein te kunnen presenteren.
Winnaars ballonvaart krijgen bericht wanneer de ballon de lucht in gaat.
2 oktober volgende vergadering.

9. BESPREKEN STATUS EN ACTIES VAN (DOP)-WERKGROEPEN
Windmolens/zonnepaneelvelden: ontwikkelingen volgen.
DorpsRadenOverleg: de notulen worden gedeeld.
10. RONDVRAAG
Dave: de vraag om Annie Timmermans mee te nemen in de maillijst vergaderstukken.
Verantwoording leefbaarheidsbudget.
Dave zal voor ons checken wie nieuwe wijkagent wordt.
De drie gebieds managers krijgen de taak om 23 contact functionarissen aan te stellen.

11. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders komst en inbreng.


Data komende vergaderingen Dagelijks Bestuur en Dorpsraad
DB
Dorpsraad: 23 oktoberNotulist: Mieny Smits
Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing