leunen, donderdag 19 Juli 2018

Dorpsraad
Welkom
Leden
Notulen actueel
Notulen archief
Projecten
Jaarverslag
Leefbaarheidsbudget
Uitleen materialen
DRO Venray

Het Dorp
Bezoek Leunen
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Gebiedspanel
TIPS »
Welkom in Leunen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Dorpsraad > Notulen actueel << Terug naar vorige pagina

Notulen actueel

Notulen Dorpsraad Leunen 19-06-2017
Uitgegeven: 2017-06-19

Op maandag 19 juni 2017 heeft de Stichting Dorpsraad Leunen haar maandelijkse openbare vergadering gehouden in MFC de Baank te Leunen. De notulen van deze vergadering worden hierbij gepubliceerd op de website van de dorpsraad.
Notulen vergadering : Dorpsraad
Datum : 19 juni 2017
Locatie : De Baank
Aanwezig : Sjaak Rongen, Annie Janssen, Gerrie Pijpers, Misja Nabben, Jeroen van de Leur, Petro van Herpen, Ger Litjens, Barry Willems en Mieny Smits
Afwezig m.k.g. : Annemarie van Kruijssen, Gerrit Reintjes, Leonie Schaeffers en Guido Voncken.
Aanwezig namens de Gemeente: Dave Groenen

1. OPENING
De voorzitter opent en heet iedereen welkom op de dorpsraadvergadering van juni.

2. MEDEDELINGEN
Bijeenkomst m.b.t. herinrichting N270 Via Venray 15 juni 2017, deze is geannuleerd en zal op een later tijdstip plaatsvinden.

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN 15-05-2017
Hierover zijn geen op- aanmerkingen.
De notulen worden goed gekeurd en vastgesteld.

4. BESPREKEN ACTIELIJST VAN 15-05-2017
Leunen Zuid – uitnodigen Janssen de Jong/Wonen Limburg.
Zelf initiatief houden, nemen contact op als ze wat te melden hebben.
M.b.t. plan arbeidsmigranten, besluitvorming door de raad op 27 juni is verschoven naar 19 september. Inspreken 26 augustus.
Directeur De Meent is uitgenodigd voor de volgende vergadering.

5. BESPREKEN INGEKOMEN STUKKEN SECRETARIS
Keep it clean day 2017, terug koppelen dat de school dit oppakt.
De SP heeft zelf een onderzoek uitgevoerd in de omgeving van de oude melkfabriek.
Buurtbewoners werd gevraagd naar hun mening over de huisvesting van arbeidsmigranten. De uitslag van dit onderzoek, vermeld in een brief, zal door Sjaak worden doorgestuurd aan dorpsraadleden.

6. PLAN ARBEIDSMIGRANTENHOTEL IN MELKFABRIEK
Tot 12 mei konden er zienswijzen worden ingediend door diverse partijen.
De DR heeft ook een zienswijze ingediend, een verzoek bij het college neergelegd met duidelijke uitleg.

7. PLAN VIA VENRAY- VIADUCT
Op maandag 22 mei hebben enkele leden van de DR een informatieavond bezocht.
Notulen worden nog verstuurd.
Dave heeft mail van de provincie en stuurt deze door naar Gerrit.
Uitstel van de werkzaamheden heeft betrekking op de situatie Leunseweg.
Richting Gemeente zal kenbaar gemaakt worden, dat we hierover in gesprek willen.

8. HERINRICHTING DORPSKERN LEUNEN
Het verkopen van vierkante meters (klinkeractie) heeft €11.000,- opgebracht.
De verloting van de ballonvaart heeft plaatsgevonden op kermis dinsdag.
Als er een projectleider van de Gemeente beschikbaar is, worden verdere plannen uitgewerkt, bestek/tekeningen aanbesteden.
Uitnodiging ontvangen : 6 juli uitreiking Rabo coöperatiefonds.
Hans Theunissen benaderen.
Klinkers van het Goumansplein (Venray) ontvangen en opgeslagen in depot.

9. EVALUATIE KERMIS
De aanloop naar activiteiten verliep wat moeizaam i.v.m. het afhaken van Rick.
Uiteindelijk Bart Loonen bereid gevonden om mee te helpen en positieve reacties ontvangen op de activiteiten. Gerrie sluit aan bij de kermiscommissie.
Via Heleen Busser duidelijkheid vragen omtrent de attracties.

10. Gebiedsregie/gebiedsmanagers: contactfunctionaris blijft, als alle partijen akkoord gaan.
Glas Web: obligaties avond, wordt na de vakantie.
Pop-station 36 m4 , aangeven dat het ’t plan Leunen Zuid raakt.
Acties werkgroepen:
Woningbouw: bevolkingsplan.
DorpsRadenOverleg (DRO): notulen op de website.

11. RONDVRAAG
Barry: geeft aan te gaan stoppen als dorpsraadlid sept/okt. i.v.m. uitbreiding bedrijf.
Wil glas web mee blijven ondersteunen.
Misja: stand van zaken reconstructie Past.Strijkersstraat? Navragen Sven.

12. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders komst en inbreng.
Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing