dorpsradenoverleg, maandag 20 Mei 2019

Projecten
Lawaaisport
Sponsoring
@lle dorpen digit@@l

DRO Venray
Nieuws
Uitnodigingen & Notulen
Dorpsraden »
Dorpsraad Castenray
Dorpsraad Heide
Dorpsraad Leunen
Dorpsraad Merselo
Dorpsraad Oirlo
Dorpsraad Oostrum
Dorpsraad Smakt & Holthees
Dorpsraad Veulen
Dorpsraad Vredepeel
Dorpsraad Ysselsteyn
Dorpsraad Blitterswijck
Dorpsraad Geijsteren
Dorpsraad Wanssum


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Projecten > Lawaaisport << Terug naar vorige pagina
Rapportage lawaaisport

Het DRO zal vanwege de vele tegenstrijdige belangen, die een rol spelen bij de locatiekeuze voor lawaaisport, hierover géén gezamenlijk standpunt innemen. Het DRO heeft wel besloten om een werkgroep in het leven te roepen, die relevante informatie verzamelt. Die informatie kunnen individuele dorpsraden gebruiken bij hun afwegingen in relatie tot een eventuele locatiekeuze voor lawaaisport.

Het DRO heeft het rapport van de werkgroep lawaaisport in zijn vergadering van 9 mei 2006 voor kennisgeving aangenomen.


Werkgroep lawaaisport:

Rapportage bevindingen

 

Inleiding

Ontwikkelingen met betrekking tot een mogelijke legalisatie van het circuit de Peel en een mogelijke verplaatsing van deze voorziening, kwamen tijdens een vergadering van het dorpsradenoverleg aan de orde.

Het overleg besloot een werkgroep in te stellen die de opdracht kreeg om informatie te verzamelen die betrekking heeft op het vestigen van een accommodatie voor lawaaisport in het buitengebied.

De werkgroep bestond uit de volgende personen:
Rose van Eck, Dorpsraad Castenray
Wil Peters, Dorpsraad Oirlo
Wil Weijers, Dorpsraad Merselo
Rien Theunissen, Dorpsraad Leunen

In onderstaande notitie zijn op een zo objectief mogelijke wijze de bevindingen van de werkgroep weer gegeven. De notitie is toegespitst op het fenomeen geluid omdat hierover de informatiebehoefte het grootste was.

De notitie wordt afgesloten met een overzichtskaart waarop de potentiële locaties voor vestiging van lawaaisport zijn omcirkeld. In relatie tot de normen die gelden voor geluidshinder en de SBI-categorieindeling moet geconcludeerd worden dat geen van de locaties voldoet aan deze normering.


Bestemmingsplan

Regelgeving
Onderstaande regelgeving is van toepassing op lawaaisport.

 • Rijksbeleid
  - Wet Ruimtelijke Ordening (EHS, SBI-codering van de VNG
  - Wet Milieubeheer
  - Wet Geluidhinder
  - Flora en fauna wetgeving (Bij natuuraanpassingen moeten compenserende maatregelen getroffen worden. Hiervoor is onderzoek naar (huidige) planten en dieren nodig)
  - Lucht wetgeving (Ook voor luchtkwaliteit is wetgeving. Het Besluit Luchtkwaliteit (2001) geeft bijvoorbeeld normen voor de verspreiding van fijnstof.)
 • Provinciaal beleid:
  - POL
 • Gemeentelijk beleid
  - Bestemmingsplan buitengebied
  - APV

Procedure
De bestemmingsplanprocedure Wet Ruimtelijke Ordening) is als volgt.

 • De gemeente maakt een voorontwerp bestemmingsplan. Dat wordt getoetst door een provinciale commissie en het ministerie van VROM.
 • Eventuele reacties worden verwerkt en het ontwerp bestemmingsplan wordt ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad en ter inzage gelegd voor de inwoners. Belanghebbenden kunnen hun bedenkingen indienen.
 • Eventuele reacties worden (indien de gemeenteraad er mee instemt) verwerkt en het bestemmingsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie.
 • Belanghebbenden kunnen hun bezwaren kenbaar maken bij de provincie.
 • Het bestemmingsplan wordt door (het provinciebestuur) beoordeeld en eventuele bezwaren gehonoreerd of afgewezen.
 • De provincie keurt het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk goed. Bij niet onthouding van goedkeuring (eventueel op onderdelen) blijft de ‘oude’ bestemming geldig.
 • Belanghebbenden kunnen in beroep bij de Raad van State (RvS).

Vergunningen

Milieuvergunning
Een racecircuit is vergunningplichtig. Bij gebruik van minder dan 8 uur per week is de gemeente de vergunningverlener, bij gebruik van meer dan 8 uur per week is de provincie de vergunningverlener.
Vergunning wordt alleen verleend als er geen overlast wordt veroorzaakt, of onder het voorschrijven van overlast beperkende maatregelen. Overlast kunnen betrokkenen aangeven door het indienen van een bezwaarschrift bij aanvraag van de vergunning.
Het effect van een circuit op de omgeving moet met een MER (Milieu Effect Rapportage) worden aangetoond.

Milieu Effect Rapportage (MER)
Bij een bestemmingsplan moet de gemeente de MER uitvoeren. Bij een milieuvergunning is het degene die de activiteit ontplooit die de vergunning vraagt.
Uitvoering van een MER onderzoek is aan richtlijnen gebonden; daar is een aparte landelijke MER commissie voor die een zeer nauwkeurige toets uitvoert.

Bouwvergunning
Voorschriften in bestemmingsplan

Exploitatievergunning
Voorschriften verbonden aan het exploiteren van de inrichting

Gebruiksvergunning
Voorschriften verbonden aan het gebruik van de inrichting

Evenementenvergunning
Alle openbare evenementen zijn vergunningplichtig op basis van art. 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 
Dus een buurtfeestje op een particuliere oprit met alleen genodigden niet. Evenementen binnen de reguliere bedrijfsexploitatie van het horecabedrijf heeft de gemeente van de vergunningplicht vrijgesteld. Alle andere evenementen hebben een vergunning nodig.

Bedenkingen, bezwaar en beroep bij iedere vergunning.
-
Bedenkingen indienen tegen (voorgenomen) plannen van de gemeente (B&W + ambtenaren)
- Bezwaar indienen (bij provincie of rijk) tegen een door de gemeenteraad goedgekeurd plan
- Beroep (bij de Raad van State) tegen een door provincie goedgekeurd plan
- Voorlopige voorziening, ter voorkoming van effectuering vergunning, kan via de rechter worden gevraagd.


Samenvatting wat is geluid

Geluid is subjectief:
- Ontspannend: klassieke muziek, hardrock, cross geluiden;
- Hinderlijk: buren geluid, bij sport geluid wordt motorgeluid als meest hinderlijk ervaren

Waarneming geluidsverschillen:
- Gesprek is ongeveer 55 dB(A)
- 3 dB(A) verschil nauwelijks hoorbaar, 10 dB(A) wordt als verdubbeling ervaren
- Optellen van geluiden maximaal +3dB(A) dan het sterkste geluid

Maatregelen tegen geluidshinder:
- Geluidsscherm en geluidswal
- Geluidsisolatie woningen

Effecten geluidsscherm en geluidswal:
- Op korte afstand een effectief middel
- Grotere afstanden nauwelijks effect

Effecten geluid op elementen en omgeving:
- Grote invloed wind op geluid
- In open veld draagt geluid verder

Effecten geluidhinder op gezondheid:
- Stress
- Slapeloosheid
- Risico op hart- en vaatziekten

Geluidsreductie L(den):
- Gemiddelde dag, avond en nacht
- Straffactor avond’s + 5dB(A)
- Straffactor ‘s nacht + 10 dB(A)
- Tijdens race -10 tot -15 dB(A) mogelijk door correctie

Nederlandse geluidswetgeving o.a.:
- Wet geluidhinder (Wgh)
- Europese Richtlijn Omgevingslawaai
- Wet milieubeheer
- AMvB's
- Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV's)
- Wet op de ruimtelijke ordening
- Besluit op de Milieu effect rapportage

Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) over race circuit > 8 uur open:
- Standaard bedrijfscode indeling (SBI) cat. 6 (hoogste klasse)
- Afstand tot bebouwing 1500 mtr!

Eisen in landelijk gebied stringenter toepassen!


Wat is geluid?
Geluid is een snel wisselende druk golf in een medium. Meestal bedoelen we hoorbaar geluid. Dat is de ervaring (gevoeld door het oor) van zeer kleine en snelle veranderingen van de luchtdruk, boven en onder een constante waarde.

Hoe tel je geluidsniveaus op?
Als er twee niet met elkaar verband hebbende ("ongecorreleerde") geluidsbronnen in een kamer zijn, bijvoorbeeld een radio met een gemiddeld geluidsniveau van 62.0 dB, en een televisie die geluid produceert met 73.0 dB, dan is het totale geluidsniveau in decibel een logaritmische optelling van 62 en 73 dB:

Gecombineerde geluidsniveau = 10 x log ( 10 (62/10) + 10(73/10) ) = 73.3 dB

N.B. Bij optelling van twee verschillende geluiden, kan het totale niveau nooit meer zijn dan 3 dB boven de hoogste van de twee geluidsniveaus.
Opgemerkt dient te worden dat 3 dB geluidsverschil nauwelijks door het menselijk ook wordt waargenomen en dat 10 dB als een verdubbeling van geluid wordt ervaren!

Bepaling van de geluidshinder
Geluidhinder is een kwestie van beleving. Er is daardoor een verschil tussen individuele hinderbeleving en hinderbeleving door een groep. Een individueel persoon kan een bepaald soort geluid of een bepaald geluidsniveau als hinderlijk ervaren, terwijl een ander persoon dat niet doet. Het doet er daarbij niet altijd toe of dat geluidsniveau onder of boven de in de wet toegestane maximale waarde ligt.

In Nederland zijn de wettelijke normen gebaseerd op de hinderbeleving van groepen. De ervaring leert dat, bij grotere groepen mensen, de hinder bij een bepaald geluidsniveau (naar tijd en plaats) slechts in beperkte mate varieert. Om de geluidshinder bij de beoordeling van nieuwe plannen te kunnen voorspellen, wordt daarom gebruik gemaakt van zogenoemde dosiseffectrelaties. Deze drukken de relatie uit tussen het geluidsniveau en de mate van hinder die de bewoners ervan ondervinden. Een dosiseffectrelatie kan worden weergegeven in een grafiek. Vervolgens laat de grafiek zien voor welk percentage gehinderden (het effect) er bij die dosis geluidsbelasting te verwachten valt.

 

Maatregelen tegen geluidshinder

Voor de bestrijding van geluidshinder kunnen verschillende soorten maatregelen worden getroffen.

 • Bestrijding van geluid aan de bron; denk hierbij bijvoorbeeld aan stillere auto's, stillere wegdekken, het verkeersluw maken van straten, het zachter zetten van de stereo, het dempen van de piano, etc.
 • Maatregelen tussen bron en ontvanger; denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een geluidsscherm of geluidswal of een betere isolatie van de muren tussen woningen.
 • Maatregelen aan de kant van de ontvanger; meestal gaat het dan om het aanbrengen van (extra) geluidsisolatie aan de woning en het rekening houden met geluidsnormeringseisen bij het ontwerpen van huizen.

Geluidsscherm of geluidswal

Een geluidsscherm is een manier om geluid in de buitenlucht te verminderen. Omdat het geluid niet door een geluidsscherm heen kan, mits het scherm voldoende oppervlaktemassa heeft, ontstaat er achter het geluidsscherm een soort schaduw.

Op grotere afstand wordt de werking van een scherm minder, doordat de geluidsstralen die door de atmosfeer reizen een kromming vertonen, waardoor de schermwerking minder wordt.

Recreatie zonder irritatie; technische (on)mogelijkheden)
door ir. J.H. Granneman
Zo is voor het geprojecteerde crossterrein Hellegatsplein is berekende geluidbelasting ten gevolge van karts, op beoordelingsposities bij woningen op 1500 m afstand uit het broncentrum, met 3 m hoge wallen 0,5 dB en met 5 m hoge wallen circa 1 dB lager dan zonder aarden wallen!

Varieert de sterkte van geluid in de buitenlucht?

Vooral op grote afstand van een geluidsbron, een weg bijvoorbeeld, kan de sterkte van het geluid flink variëren, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het belangrijkste effect wordt veroorzaakt door de wind. Vooral het verschil tussen meewind en tegenwind is erg groot.

De bodem
Over een harde bodem (water, bestrating, asfalt) draagt geluid verder dan over een zachte bodem (zoals een akker of weiland).

Het seizoen
Er kan ook een verschil zijn tussen zomer en winter. Een dicht struikgewas of bos houdt het geluid iets tegen. Als 's winters de bladeren zijn afgevallen wordt dat iets minder, maar dat effect is niet groot.

Gezondheid en geluidshinder.

Een aantal literatuurbronnen over gezondheid en geluidhinder:

 • De praktijk tegen het licht door prof. dr. G. van Middelkoop
  Met name race- en crosscircuits worden als zeer hinderlijk beschouwd. Van degenen die race- en crosslawaai horen, blijkt ruim één op de drie gehinderd te worden.
 • Recreatie zonder irritatie; technische (on)mogelijkheden door ir. J.H. Granneman
 • Brongerichte voorzieningen
  'Lawaaisporten'
  Bij de meeste zogenaamde 'lawaaisporten' is motorgeluid het meest dominant.
 • Milieuloket: Geluid en Gezondheid
  Geluidsoverlast, zeker als deze voortdurend plaatsvindt, is slecht voor de gezondheid. Verder heeft geluidhinder invloed op je humeur. Als je na een dag werken thuiskomt, en door de herrie geen rust kunt vinden, kan dat zorgen voor irritatie die kan uitmonden in concentratieproblemen en stress.
  Een recent rapport van het RIVM (juni 2002) wijst uit dat mensen die worden blootgesteld aan vliegtuiglawaai, of vanuit hun beroep te maken hebben met veel lawaai, grote kans hebben op een verhoogde bloeddruk. Ook heeft het RIVM een samenhang waargenomen tussen geluidsoverlast en een risico op hart- en vaatziekten.

Geluidsreductie door gemiddelde en wat is Lden ?

De Lden (Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. Met ingang van 2004 wordt het gebruik van de Lden in alle Europese landen verplicht. Dit hangt samen met de implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai.

Voor de bepaling van Lden wordt het etmaal in drie periodes verdeeld:

dagperiode 07.00-19.00 uur
avondperiode 19.00-23.00 uur + 5 dB(A) staffactor
nachtperiode 23.00-07.00 uur + 10 dB(A) staffactor

Reden hiervan is dat een bepaald geluidsniveau in de avond en de nacht door het verminderen van geluiden uit de omgeving als hinderlijker wordt ervaren dan het geluid van overdag. De Lden is tenslotte het logaritmisch gemiddelde van de dag-, avond- en nachtwaarde, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 'energetische' middeling.


Dit betekent ook dat geluid geproduceerd gedurende een gedeelte van de dagperiode uitgemiddeld wordt. Dit kan tijdens betekenen dat tijdens de race 10 tot 15 dB(A) meer aan geluid geproduceerd mag worden als waarvoor vergunning is verleend (bv. 55 dB(A) om toch aan de vergunning te voldoen! Hetgeen betekend dat er 65-70 dB(A) kan worden waargenomen, wat voor het gehoor als meer dan een verdubbeling wordt ervaren.

Nederlandse geluidswetgeving o.a.?

Wet geluidhinder (Wgh). De Wgh bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder door onder meer industrie, wegverkeer en spoorwegverkeer.

Europese Richtlijn Omgevingslawaai. De ontwerprichtlijn heeft betrekking op "agglomeraties" met meer dan 250.000 inwoners en op grote infrastructurele geluidsbronnen.

Wet milieubeheer. Op grond van deze wet kan een vergunning worden verleend voor een inrichting (race circuit = inrichting). Aan de vergunning kunnen bepaalde beperkingen worden verbonden in de vorm van geluidsvoorschriften ter bescherming van omwonenden en natuurwaarden.

AMvB's. Veel kleinere bedrijven, waaronder de horeca, zijn vrijgesteld van de vergunningplicht uit de Wet Milieubeheer, maar moeten voldoen aan algemene regels die in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) per branche zijn vastgesteld. Bij de AMvB's kan het bevoegd gezag 'bij nadere eis' van de landelijke richtwaarden afwijken. De belanghebbenden worden in staat gesteld hun zienswijze te geven en eventueel de beslissing ter beoordeling voor te leggen aan de rechter. 

Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV's) van gemeenten. In APV's staan vaak regels die als kapstok kunnen dienen voor vormen van geluidshinder die niet zijn geregeld in de Wet geluidhinder of de Wet milieubeheer. Denk hierbij aan het blaffen van honden of het gekraai van een haan, lawaaiige hobby's, popconcerten etc.

Wet op de ruimtelijke ordening. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening worden streek-, structuur- en bestemmingsplannen gemaakt. Hiermee is het mogelijk er, in een vroeg stadium, voor te zorgen dat belangrijke lawaaibronnen, zoals bijvoorbeeld industrieterreinen, niet te dicht bij de woonomgeving worden gesitueerd.

Besluit op de Milieu effect rapportage: grotere projecten moeten voordat tot uitvoering wordt besloten intensief op milieueffecten worden bekeken, waaronder ook geluid.

 

Visie vanuit het landelijke sportbeleid  door drs. J.W. Meerwaldt
‘Het probleem van sportlawaai is groter dan gedacht.’
‘Er komen steeds scherpere geluidnormen. Na de invoering van de nieuwe AMvB Wet milieubeheer zouden sportaccommodaties wel eens op grote schaal gesloten moeten worden.

NSG-Studiedag 1996
Sportlawaai
'Strikte naleving van de geluidshinderregels leidt tot sluiting van 15 tot 20% van de sportcomplexen.' Dit stelde drs. A. Roelsma van het NOC/NSF, een van de sprekers op de NSG-studiedag, die op 27 maart 1996 in het Jaarbeurs-Congrescentrum in Utrecht werd gehouden.

Sportbeoefening, zeker waar het lawaaisporten (zoals motorcross) betreft, levert vaak geluidshinder op. Eén op de drie mensen die een race- of crosscircuit hoort, ervaart dit als hinderlijk. Niet alleen tussen beoefenaren en omwonenden, maar ook op beleidsmatig niveau botsen de belangen.


SBI Codes en afstanden

Per type activiteit wordt in deze lijst voor de ruimtelijk relevante milieubelastingscomponenten (geur, stof, geluid, gevaar) een indicatie gegeven van de afstanden, die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. Als uitgangspunt gelden: ‘gemiddelde’ nieuwe bedrijven en woningen in een rustige woonwijk met weinig verkeer.

Omgevingstypen en indicatieve typering gevoeligheden

 

Indicatieve typering gevoeligheid naar milieuaspect

Omgevingstype

geur

stof

geluid

gevaar

verkeer

visueel

bodem

A.    rustige woonwijk

 

 

 

 

 

 

 

B.     drukke woonwijk

 

 

-

!

-

 

 

C.     gemengd gebied

 

 

-

 

-

-

 

D.    landelijk gebied zonder woningen

-

-

-

-

-

!

 

E.     landelijk gebied met woningen

-

-

!

-

-

!

 

F.     bedrijvigheid

!

-

-

-

-

-

 

G.    grondwater- of bodembeschermingsgebied

 

 

 

 

 

 

!

H.    stiltegebied

 

 

!

 

!

!

 

I.       natuurgebied*

-

-

!

-

!

!

 

J.      verblijfsrecreatie

 

 

 

-

 

!

 


Toelichting bij de tabel omgevingstypen
Als een ( ! ) in de tabel is opgenomen kan het milieuaspect voor het gebied bijzonder gevoelig liggen. Dit kan leiden tot verzwaring van de planologische randvoorwaarden, eventueel gecombineerd met nadere voorschriften in het milieuspoor.


Als u hier links op het icootje klikt, opent u een bestand "Geluid, bijlage 1": Standaard Bedrijfsindex (SBI) van Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG).

Als u hier links op het icootje klikt, opent u een bestand "Geluid, bijlage 2": Daarin staat een plattegrond van de gemeente Venray opgenomen met daarop ingetekend de locaties die eerder door de gemeente Venray zijn onderzocht als mogelijke locatie voor een nieuw terrein voor lawaaisport.
Om elk van die locaties is een cirkel ingetekend die een afstand van 1500 meter aangeeft die in acht moet worden genomen bij lawaaisporten tot woningen. 

 

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     

Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing