ysselsteyn, maandag 20 Mei 2019

Het Dorp
Algemeen
Info-gids
Ysselsteyn in beeld

Bezoek Ysselsteyn
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Nieuws
Dorpsraad/Dorpsforum
Gebiedspanel
TIPS »
Facebook
Wat is er te doen?
Dorpsraad/Dorpsforum
Twitter


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Het Dorp > Algemeen << Terug naar vorige pagina
Algemeen

 

Ontstaan
Ysselsteyn, een van de grotere kerkdorpen van Venray, ligt in het hart van de Peel op de grens van Limburg en Brabant. Gesticht als modelontginningsdorp in 1921 en genoemd naar de voormalige minister van Landbouw H.A. van Ysselsteyn. Uit het woeste peellandschap is door noeste arbeid en pioniersgeest ruim driekwart eeuw later het dorp uitgegroeid tot een bruisende gemeenschap.
De kern Ysselsteyn wordt gevormd door het Lovinckplein;  rondom vinden we de St Oda Kerk, de basisschool, het gemeenschapshuis, dorpspodium, winkels Horeca en ons "zorghuus" 

Het hoogste gebouw is de Boerenbond, wat het agrarisch karakter van het dorp aangeeft.
Het omliggende landschap bestaat uit gebieden met boerderijen en natuur, zoals de Heidse Peel, de Rouwkuilen, het bos aan de Paardekopweg.

 


 


Ontwikkeling inwonersaantal

peiljaar 1990 1995 2000 2005 2010 2015
inwoneraantal 2052 2040 2167 2154 2193 2250

Werkklimaat
Ysselsteyn telt 269 bedrijven waar ± 1000 mensen werkzaam zijn. Ruim de helft van deze bedrijven zit in de agrarische sector, het geen vooral varkenshouderijen, melkveehouderijen en pluimveehouderijen betreft. De laatste jaren is de bedrijfstak Paardenhouderij ook sterk in ontwikkeling Van de andere helft is een belangrijk deel gerelateerd aan deze primaire sector. De verwachting is dat er verdere schaalvergroting zal plaatsvinden bij de veehouderijen daarnaast zullen echter de kleinere bedrijven gaan stoppen. De agrarische sector zal van grote invloed op de ontwikkelingen in en rondom Ysselsteyn blijven.
In de niet-agrarische sector behoren de meeste bedrijven tot groot- en detailhandel (28) en bouwnijverheid (23).
Er is een bedrijventerein aanwezig waar nog ruimte is voor bedrijven om zich te vestigen. Niet alleen voor agrarisch gelieerde bedrijven. Dit bedrijven terrein ligt op een A locatie zeker als  het project "Via Venray" meer gestalte krijgt. Ysselsteyn is ook het enige dorp met een supermarkt die een belangrijke functie voor dit deel van Venray vervult.

Woonklimaat
Op dit moment is er in Ysselsteyn een gevarieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen aanwezig. De komende jaren is er nog behoefte aan meer aanbod. Vooral de huursector zal hierin meegenomen moeten worden. 
Tevens wil wonen Venray het huidige aanbod huurwoningen in stand houden, en zorgdragen voor een voldoende gevarieerd woning aanbod voor senioren, gezinnen en starters.
In ons dorp is een het "Zorghuus" gerealiseerd een thuis voor 16 mensen met dementie en 8 mensen met een beperking. 

Sociaal klimaat
Ysselsteyn telt  ongeveer 35 verenigingen, waar 70% van de bewoners lid van is. Veel van die verenigingen worden niet door de gemeente gesubsidieerd. Diverse buurtverenigingen zijn ontstaan vanuit carnavalsactiviteiten (zoals de herkomst van prins Carnaval en het gezamenlijk meedoen aan de optocht). Op sportief gebied scoort Ysselsteyn bijzonder goed, reeds 4 talentvolle sporters namen deel aan de Olympische Spelen. Er zijn dan ook diverse sportvereningingen met een divers aanbod. Er is een zeer actieve KBO en voor de jeugd is er jongerencentrum "de Jera".
De algemene waardering voor het sociale karakter van Ysselsteyn wordt als zeer positief ervaren. 
De basis voor goede leefbaarheid in Ysselsteyn is ruim voldoende aanwezig door een bloeiend verenigingsbestand en de vele vrijwilligers. Het vereningingsleven zal moeten gaan anticiperen op de gevolgen van de te verwachte bevolkingskrimp.

Ysselsteyn heeft een levendig sociale samenhang met gemeenschapshuis de "Smelehof" als centrum. Een werkgroep is met voorbereidingen bezig om in het kader van het gemeentelijk accommodatie beleid dit ook middels een multi functionele accommodatie MFA toekomst bestendig te maken

Voorzieningenniveau
Ysselsteyn heeft een goed voorzieningenniveau. Er is o.a. een supermarkt, bakker, horecazaken, schoenenzaak en een boerenbondswinkel. Ook zijn er de nodige zorgvoorzieningen aanwezig, zoals huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapie etc.. Verder zijn er particuliere dienstverleners zoals schoonheidssalons, kappers, mani- en pedicures en organisaties voor kinderopvang.
Hopelijk blijven de bewoners zich voldoende bewust van de gevolgen van hun "koopgedrag", door het gebruik maken van al deze voorzieningen in eigen dorp, dragen ze samen bij tot het behoud van dit mooie voorzieningenniveau.  
Bezienswaardigheden
Duitssoldatenkerkhof ( Timmermannsweg ), museum “De Peelstreek”( Ysselsteynseweg),  kruis  bij de Grootenberg / Crayenhut ( grens Limburg/Brabant) en Peelraamstelling ( kazematten met defensiekanaal).
Er zijn mogelijkheden tot recreatie in en om Ysselsteyn .
Wandelroutres: Knooppuntenroute, Museumroute, Rundje Um,  Heidsepeel, Rouwkuilen, aan de Paardekop en de route "heden en verleden" start op het Lovinckplein. Enkele routes zijn verkrijgbaar bij de locale horeca.
Fietsroutes: "in Limburgs Land van Peel en Maas" nrs 01, 02 en 25.
Campings: De Pionier (Deurneseweg), de Berkhorst ( Zeilbergseweg), de Zwaluw ( Deurneseweg ).

Bestuurlijk klimaat
In 2015 is de dorpsraad omgevormd tot een dorpsforum met de dorpsraad als dagelijks bestuur. Samen met een 15 tal werkgroepen zijn heel veel dorpsbewoners betrokken.

Met de komst van de contactfunctionaris (gebiedsgericht werken) zijn de contacten met de gemeente duidelijk verbeterd. Er is aandacht voor uiteenlopende zaken waarbij tijdens de openbare dorpsraadvergadering en de forum bijeenkomsten bewoners van harte welkom zijn. Ons dorp Ysselsteyn worden geïnformeerd d.m.v. weekblad YNB de eigen website www.ysselsteyn.com maar ook via sociale media https://www.facebook.com/ysselsteyn en twitter https://twitter.com/ForumYsselsteyn

De dorpsraad heeft op de eerste plaats een adviserende functie. Woningbouw was jaren het belangrijkste onderwerp op de agenda. Nu zijn deze inspanningen beloond door twee bouwprojecten. De demografische teruggang vraagt voor de toekomst de alertheid met betrekking tot de leefbaarheid in ons dorp. Daarnaast zal de dorpsraad blijven deelnemen aan de IBOR werkgroep. Daarin komen allerlei zaken m.b.t. de openbare ruimte aan de orde, zoals o.a. herstel straatwerk, snoeiwerk, openbare verlichting etc..
Inmiddels is de structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Ysselsteyn vastgesteld. Hieruit komen een aantal speerpunten die bijdragen aan een levendig, fraai en aangenaam Ysselsteyn. Doel voor de dorpsraad is nu om m.b.v. commissies die speerpunten te realiseren. Te beginnen met  de herinrichting van het Lovinckplein. Hiervoor is een commissie met diverse betrokkenen opgericht die zeer actief aan dit plan werken. Een mooi voorbeeld van samen als bewoners werken aan een levendig en fraai Ysselsteyn.
naar boven


Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing